خانه / سیاسی /  سرمایەگذاری در جنگ نە در صلح!/ حسن جمال

 سرمایەگذاری در جنگ نە در صلح!/ حسن جمال

سرویس ترکیه- روز تلخ تدفین طاهر الچی در دیاربکر، من و عثمان بایدمیر در کنار هم راه می‌رفتیم. بیشتر او صحبت می‌کرد و من شنوندە بودم. یک آن جملەای بر زبانش جاری شد کە درونم را سوزاند و من را بر آشفت: ” زندگی در کنار هم هر روز مشکلتر می‌شود!”

چرا مصونیتها لغو می‌شود؟
تنها بە یک دلیل:
برای بە زندان انداختن نمایندگان HDP و بازکردن راه دیکتاتوری اردوغان تا نهایت…
کودتای ٢٠ می زیر چتر پارلمان ترکیە در این راستا صورت گرفت. و این رأی گیری بە نفع “جنگ” تمام شد. ضربەی مهلک دیگری بر پیکر “صلح” فرود آمد.
اردوغان دریافتە است کە رسیدن بە هدف “یک شخص”، تنها با جنگ و خشونت میسر خواهد شد و از قبل از ٧ ژوئن بە این نتیجە رسیدە بود کە آرای او بیش از ٨% ریزش داشتە است.
کودتای ٢٠ می زیر چتر پارلمان نیز در راستای همین “استراتژی جنگ” صورت گرفت. اردوغان در این “استراتژی جنگ” همراه با AKP و MHP، از CHP نیز استفادە کرد.اردوغان در این جنگ نە تنها از باغچلی، بلکە حتی از قلیچداراوغلو نیز استفادە کرد.می‌دانستم کە CHP یک حزب سوسیال دمکرات نیست، اما فکر می‌کردم کە حداقل یک گرایش دموکراتیک را در بر خواهد گرفت. اما در اشتباه بودەام.
کسانی کە پشتیبان و حامی کودتای اردوغان در ٢٠ می در پارلمان شدند و دست بە دست او دادند، دموکرات نخواهند شد.
باید این نکتە را بە خوبی بدانیم:
کسانی کە با رویدادهای ٢٠ می، HDP کە ٦ میلیون رأی ترکیە را کسب کرد، را بە حاشیە راندە و کردها را بە خارج سیستم راندند، کسانی هستند کە بار دیگر در این کشور نە در صلح کە در جنگ، سرمایەگذاری کردند.
آیا خودشان متوجە هستند؟ تجزیە‌طلبی اصلی این است. تجزیە‌طلبان اصلی آنهایی هستند کە مصیبتها و فلاکتهای سور، جزیرە، نصیبین، سیلوان، شرناخ و یوکسکوا را خلق کردند…
تجزیەطلب اصلی آنانی هستند کە این حس را بە کردها منتقل کردە و آن را شدت می‌بخشند کە ترکیە کردها را در این مملکت نمی‌خواهد و در این مملکت راه سیاست قانونی برای کردها ممنوع است… روز تلخ تدفین طاهر الچی در دیاربکر، من و عثمان بایدمیر در کنار هم راه می‌رفتیم. بیشتر او صحبت می‌کرد و من شنوندە بودم.
بە دلیل اینکە سالهای متمادی ریاست شهرداری شهر بزرگ دیاربکر را بر عهدە داشت، من همیشە او را رییس خطاب می‌کنم. از سالهای ١٩٩٠ همدیگر را می‌شناسیم. یک آن جملەای بر زبانش جاری شد کە درونم را سوزاند و من را بر آشفت:
” زندگی در کنار هم هر روز مشکلتر می‌شود!”
چشمانمان را بە هم دوختیم.
عثمان گفت: “تأسفبار است اما یک واقعیت است. کردها و ترکها بە مرور بیشتر دور می‌شوند، مصیبتهای بوجود آمدە آنها را از یکدیگر دور می‌کند… واقعیت این است…”
عثمان بایدمیر بە عنوان نمایندەی اورفا، این دیدگاه خود را دیروز یک بار دیگر بە این شیوە تکرار کرد:
می‌خواهند رژیمی جدید ایجاد کنند.
این رژیم، رژیم سلطنتی است.
رژیم یک نفرە است.
برای یک نفر و سعادت اطرافیان او، کشتە شدن سرباز، پلیس، گریلا و غیر نظامیان، مشروع دیدە می‌شود. مسألەی اصلی برای ما مصونیت یا عدم مصونیت نمایندگان نیست. این مسئولیت را شما بە عنوان مردم بە ما دادەاید. و اگر بخواهید شما از ما خواهید گرفت.
زمینەهای همزیستی مسالمت آمیز از میان برداشتە می‌شود.
بە چە دلیل؟
بە خاطر آک سرا، بە خاطر رژیم فردی.
قدرت نسبی است. نمرود هم قدرتمند بود. صدام و قذافی هم قدرتمند بودند. می‌توان قدرت نمرودیهای امروز را هم دید، اما نمرود با تمام قدرت و حشمتش با یک پشە از پای در آمد. ترکیە بە مرور بە چاهی جهنمی عمیقتر از سالهای ١٩٩٠ در می‌افتد.جای تأسف است، گناه دارد.
دیگر بە دورانی رسیدەایم کە سخن و نوشتە، حکمی ندارند. روزهای مصیبت‌بار بسیاری در انتظار ترکیە است، و این دردناک است!
یک بار دیگر تکرار می‌کنم:
کودتای ٢٠ می بزرگترین شر نسبت بە ترکیە است. زیرا سرمایەگذاری نە در صلح کە در جنگ بود. ٢٠ می تاریخ تعمیق “بحران اردوغان” است. و بدتر حتی عدم استقرار و ثبات است. تجزیەطلبی، بنزین بر آتش ریختن است. کودتای ٢٠ می، گسست بیشتر پیوند روحی کردها از ترکهاست…
منبع: T24کد مطلب: ۱۰۶۸۶۷  |  تاريخ: ۱۳۹۵/۳/۷  |  ساعت: ۱۸ : ۷لینک گروه تلگرام پایگاه خبرگزاری کردنور

شناسه خبر : 13211

این خبر رو هم ببینید

لزوم تبیین اهمیت روز قدس در رسانه‌ها و فضای مجازی

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان گفت: فضای مجازی و رسانه‌های جمعی نقش مهمی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 4 =