اخبار اجتماعی

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج اعلام شد + لیست


ستاد انتخبات شهرستان سنندج اسامی 191 نفر نامزدنهایی انتخابات شورای اسلامی شهر را اعلام کرد.

فرمانداری سنندج در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیهشهر سنندج می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:

 

 

- 1 آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله كد نامزد 124

- 2 آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی مشهور به ارشد فرزند سیدمحمدرؤف كد نامزد 125

- 3 آقای چیا آبیدر فرزند حسین كد نامزد 126

- 4 آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین كد نامزد 128

- 5 آقای دییار احمدی فرزند محمد امین كد نامزد 129

- 6 آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر كد نامزد 141

- 7 آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی كد نامزد 145

- 8 آقای فواد احمدی فرزند محمدكریم كد نامزد 146

- 9 آقای كاوه احمدی فرزند عبداله كد نامزد 147

- 10 آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد كد نامزد 148

- 11 آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم كد نامزد 151

- 12 آقای كیوان آرین فرزند مصطفى كد نامزد 152

- 13 آقای امید اسدی فرزند رمضان كد نامزد 156

- 14 آقای امیر اسدی فرزند کریم كد نامزد 157

- 15 آقای سیدكیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر كد نامزد 158

- 16 آقای كاوه اسدی فرزند مرادعلى كد نامزد 159

- 17 خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر كد نامزد 162

- 18 آقای یوسف اسدی مشهور به غلام فرزند محمد كد نامزد 164

- 19 آقای آرین اسكندری فرزند محمد كد نامزد 165

- 20 آقای مهدی اسكندری فرزند محمدعلی كد نامزد 167

- 21 آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح كد نامزد 168

- 22 آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل كد نامزد 169

- 23 آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله كد نامزد 171

- 24 آقای سامان آقائی فرزند محمد كد نامزد 174

- 25 آقای كاوه آقائی فرزند على كد نامزد 175

- 26 خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 176

- 27 آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن كد نامزد 178

- 28 آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدكریم كد نامزد 179

- 29 خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 181

- 30 خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 182

- 31 آقای كورش اله ویسی فرزند حبیب الله كد نامزد 184

- 32 آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى كد نامزد 186

- 33 آقای محمدسروش امانی مشهور به نجم الدین فرزند ناصر كد نامزد 187

- 34 آقای حامد امیریان فرزند مصطفی كد نامزد 191

- 35 آقای جمال ایمانی فرزند رستم كد نامزد 195

- 36 آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین كد نامزد 196

- 37 خانم كژال بایستی فرزند عثمان كد نامزد 197

- 38 خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله كد نامزد 198

- 39 آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق كد نامزد 212

- 40 خانم فرشته بروسان مشهور به حاجیه فرشته فرزند مصطفی كد نامزد 214

- 41 آقای علی بژكول مشهور به پژگول فرزند احمد كد نامزد 215

- 42 آقای واحد بكرائی فرزند محمد كد نامزد 216

- 43 آقای كمال الدین بهمنی فرزند خلیل كد نامزد 217

- 44 خانم لیلا بی كس یاری مشهور به خانم یاری فرزند توفیق كد نامزد 218

- 45 آقای فرهاد پرموز مشهور به - فرزند مهدی كد نامزد 241

- 46 آقای امجد پیروزی فرزند احمد كد نامزد 245

- 47 آقای كیوان توكلی فرزند فتح اله كد نامزد 246

- 48 خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد كد نامزد 247

- 49 آقای ناجح جاوید فرزند احمد كد نامزد 248

- 50 آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز كد نامزد 249

- 51 آقای رسول چاوشینی فرزند احمد كد نامزد 256

- 52 آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 258

- 53 آقای كیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 259

- 54 آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على كد نامزد 261

- 55 آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز كد نامزد 264

- 56 آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی كد نامزد 265

- 57 آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله كد نامزد 267

- 58 آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید كد نامزد 268

- 59 خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود كد نامزد 269

- 60 آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على كد نامزد 271

- 61 آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله كد نامزد 274

- 62 آقای سیدكمال حسینی فرزند سیدجبار كد نامزد 275

- 63 خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل كد نامزد 276

- 64 آقای محمددلیر حمزه بهمنی مشهور به دلیر بهمنى فرزند یداله كد نامزد 278

- 65 آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف كد نامزد 279

- 66 آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین كد نامزد 281

- 67 خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل كد نامزد 282

- 68 خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح كد نامزد 284

- 69 آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله كد نامزد 285

- 70 آقای جمیل خالدی فرزند محمد كد نامزد 286

- 71 آقای فایق خالدی فرزند عبداله كد نامزد 287

- 72 آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی كد نامزد 289

- 73 آقای كمال الدین ذوالفقاری فرزند امین كد نامزد 294

- 74 آقای اردشیر رحمانی فرزند كریم كد نامزد 296

- 75 آقای رضا رحمانی فرزند علی كد نامزد 297

- 76 آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد كد نامزد 298

- 77 آقای رئوف رحیمی فرزند احمد كد نامزد 412

- 78 آقای شهریار رحیمی مشهور به دکتر شهریار فرزند صدیق كد نامزد 414

- 79 آقای عارف رحیمی فرزند عنایت كد نامزد 415

- 80 آقای كامران رحیمی دهگلان فرزند محمد كد نامزد 416

- 81 آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین كد نامزد 417

- 82 آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق كد نامزد 418

- 83 آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین كد نامزد 419

- 84 آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله كد نامزد 421

- 85 آقای مختار رضاقلی فرزند حسین كد نامزد 424

- 86 آقای عثمان رمضانی فرزند حسین كد نامزد 426

- 87 آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین كد نامزد 427

- 88 آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق كد نامزد 428

- 89 آقای محمدسالار زارع فرزند محمود كد نامزد 429

- 90 آقای فرزاد زارعی فرزند على كد نامزد 451

- 91 خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد كد نامزد 452

- 92 آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف كد نامزد 456

- 93 آقای هژیر زندپور فرزند یحیی كد نامزد 457

- 94 خانم شیما زندكریمی فرزند حسین كد نامزد 458

- 95 آقای حیدر زندی فرزند علی كد نامزد 459

- 96 آقای عزت اله زندی مشهور به مشهور به زندی فرزند حبیب اله كد نامزد 461

- 97 خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر كد نامزد 464

- 98 آقای سیاوش زیستی مشهور به سرهنگ زیستى فرزند جهانگیر كد نامزد 465

- 99 آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله كد نامزد 467

- 100 آقای علی اكبر سبحانی فرزند توفیق كد نامزد 469

- 101 آقای غریب سجادی فرزند عارف كد نامزد 471

- 102 آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص كد نامزد 472

- 103 آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی كد نامزد 475

- 104 آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور كد نامزد 482

- 105 آقای رضا شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 485

- 106 آقای كیوان شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 486

- 107 آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد كد نامزد 487

- 108 آقای صلاح شریفی فرزند قادر كد نامزد 489

- 109 آقای جلال شكرخدا فرزند على كد نامزد 491

- 110 آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق كد نامزد 494

- 111 آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف كد نامزد 496

- 112 آقای هادی صالحی مشهور به مهندس فرزند محمدعلی كد نامزد 497

- 113 خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال كد نامزد 512

- 114 آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین كد نامزد 516

- 115 آقای كیانوش صیفی كاران فرزند محمد كد نامزد 517

- 116 خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا كد نامزد 518

- 117 خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر كد نامزد 519

- 118 آقای كمال عباسی فرزند علی اكبر كد نامزد 521

- 119 آقای فرهاد عبدالحكیمی فرزند اسماعیل كد نامزد 525

- 120 آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم كد نامزد 526

- 121 آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی كد نامزد 528

- 122 آقای عطاالله علائی اردلان مشهور به عطاالله علائى فرزند محمد كد نامزد 529

- 123 آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب كد نامزد 541

- 124 آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى كد نامزد 545

- 125 آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله كد نامزد 546

- 126 آقای بهرام فتحی فرزند حسن كد نامزد 547

- 127 خانم شعله فتحی فرزند سهراب كد نامزد 548

- 128 آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر كد نامزد 561

- 129 آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله كد نامزد 562

- 130 آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله كد نامزد 564

- 131 آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب كد نامزد 565

- 132 خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله كد نامزد 567

- 133 خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد كد نامزد 568

- 134 آقای خالد فیضی فرزند على اصغر كد نامزد 569

- 135 آقای سلیمان قادری فرزند رسول كد نامزد 572

- 136 آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر كد نامزد 574

- 137 خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل كد نامزد 575

- 138 آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا كد نامزد 576

- 139 خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد كد نامزد 578

- 140 آقای فرهاد قوامی فرزند عباس كد نامزد 579

- 141 آقای محمدعزیز قوامی گرآباد مشهور به حمه قوامى فرزند عبد الحمید كد نامزد 581

- 142 آقای احمد كاظمی فرزند ابراهیم كد نامزد 582

- 143 خانم بهاره كریمی فرزند احمد كد نامزد 585

- 144 آقای جلال كریمی فرزند حسین كد نامزد 586

- 145 آقای كیوان كریمی فرزند رحمت اله كد نامزد 587

- 146 آقای محمدصادق كریمی فرزند علیمراد كد نامزد 589

- 147 آقای واضع كریمی فرزند محمدتقى كد نامزد 591

- 148 آقای وحید كشكولی فرزند محمدعلى كد نامزد 592

- 149 خانم روناك كمانگر فرزند صالح كد نامزد 594

- 150 آقای آرمان كوپال فرزند یداله كد نامزد 595

- 151 خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله كد نامزد 596

- 152 آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف كد نامزد 598

- 153 آقای ارسطو گویلی كیلانه فرزند لقمان كد نامزد 612

- 154 آقای بهمن لطفی فرزند عزت كد نامزد 615

- 155 آقای عباس مالكی فرزند اردشیر كد نامزد 616

- 156 خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر كد نامزد 617

- 157 خانم شیما محمدی فرزند محمد كد نامزد 619

- 158 آقای كیوان محمدی سراب فرزند عبدالله كد نامزد 625

- 159 خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور كد نامزد 626

- 160 آقای حمید محمودی فرزند توفیق كد نامزد 628

- 161 آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید كد نامزد 629

- 162 آقای كیان مرادی فرزند اسعد كد نامزد 641

- 163 آقای محمدرضا مرادی روانسر مشهور به چیا فرزند یحیی كد نامزد 645

- 164 آقای آرمان مردوخی فرزند معروف كد نامزد 646

- 165 آقای محمدرسول مردوخی مشهور به جمال فرزند محمدطیب كد نامزد 647

- 166 آقای حسین معروفی مشهور به ماموسا فرزند حسن كد نامزد 648

- 167 آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق كد نامزد 649

- 168 آقای فرهنگ مكتب داری فرزند محمد هادی كد نامزد 651

- 169 خانم شراره مكتوبی فرزند صدرالدین كد نامزد 652

- 170 آقای نجم الدین ملكی فرزند محمود كد نامزد 656

- 171 آقای فرزاد منصوری مشهور به خبات فرزند محمدامین كد نامزد 657

- 172 خانم مژگان منصوری فرزند محمود كد نامزد 658

- 173 آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان كد نامزد 659

- 174 خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله كد نامزد 671

- 175 آقای وریا میرزائی فرزند رحیم كد نامزد 672

- 176 آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله كد نامزد 674

- 177 آقای آرمان ناصری فرزند محمد كد نامزد 678

- 178 آقای فرزاد ناصری فرزند محمد كد نامزد 679

- 179 آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى كد نامزد 684

- 180 خانم سهیلا نصرصادقی مشهور به نصر یا صادقى فرزند نصراله كد نامزد 685

- 181 آقای فواد نعمتی فرزند رحیم كد نامزد 687

- 182 آقای عارف نیلی فرزند على كد نامزد 691

- 183 خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین كد نامزد 692

- 184 آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین كد نامزد 696

- 185 آقای وفا هزارپیشه مشهور به حاجى فرزند محمد كد نامزد 697

- 186 آقای فرزاد هلالی فرزند حسین كد نامزد 698

- 187 خانم سریاس وكیلی فرزند محمدصدیق كد نامزد 714

- 188 آقای لطف اله وكیلی فرزند عزت اله كد نامزد 715

- 189 آقای هادی وكیلی فرزند ابراهیم كد نامزد 716

- 190 آقای فریدون ویسی فرزند یونس كد نامزد 718

- 191 آقای فریبرز یونسی فرزند على كد نامزد 719

 

 

توجه:

 

 

-1 نظر به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداكثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

 

-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشوراز تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شكایات انتخاباتی می باشد.

 

-3 شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل كار یا سكونت شاكی یا شاكیان را داشته باشد.

تعداد بازدید : 164

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :