اخبار تکفیری ها - داعش

روزه قطری‌ها قبول نخواهد شد مگر اینکه عربستان از آنها راضی شود


شیخ مفتی جمعان الضب فتوا داده که روزۀ امسال قطری‌ها به دلیل خروج از اطاعت ولی امر(سعودی‌ها) باطل است