اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج اعلام شد + لیست

ستاد انتخبات شهرستان سنندج اسامی 191 نفر نامزدنهایی انتخابات شورای اسلامی شهر را اعلام کرد.

فرمانداری سنندج در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیهشهر سنندج می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:
 
 
– 1 آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله كد نامزد 124
– 2 آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی مشهور به ارشد فرزند سیدمحمدرؤف كد نامزد 125
– 3 آقای چیا آبیدر فرزند حسین كد نامزد 126
– 4 آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین كد نامزد 128
– 5 آقای دییار احمدی فرزند محمد امین كد نامزد 129
– 6 آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر كد نامزد 141
– 7 آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی كد نامزد 145
– 8 آقای فواد احمدی فرزند محمدكریم كد نامزد 146
– 9 آقای كاوه احمدی فرزند عبداله كد نامزد 147
– 10 آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد كد نامزد 148
– 11 آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم كد نامزد 151
– 12 آقای كیوان آرین فرزند مصطفى كد نامزد 152
– 13 آقای امید اسدی فرزند رمضان كد نامزد 156
– 14 آقای امیر اسدی فرزند کریم كد نامزد 157
– 15 آقای سیدكیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر كد نامزد 158
– 16 آقای كاوه اسدی فرزند مرادعلى كد نامزد 159
– 17 خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر كد نامزد 162
– 18 آقای یوسف اسدی مشهور به غلام فرزند محمد كد نامزد 164
– 19 آقای آرین اسكندری فرزند محمد كد نامزد 165
– 20 آقای مهدی اسكندری فرزند محمدعلی كد نامزد 167
– 21 آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح كد نامزد 168
– 22 آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل كد نامزد 169
– 23 آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله كد نامزد 171
– 24 آقای سامان آقائی فرزند محمد كد نامزد 174
– 25 آقای كاوه آقائی فرزند على كد نامزد 175
– 26 خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 176
– 27 آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن كد نامزد 178
– 28 آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدكریم كد نامزد 179
– 29 خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 181
– 30 خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 182
– 31 آقای كورش اله ویسی فرزند حبیب الله كد نامزد 184
– 32 آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى كد نامزد 186
– 33 آقای محمدسروش امانی مشهور به نجم الدین فرزند ناصر كد نامزد 187
– 34 آقای حامد امیریان فرزند مصطفی كد نامزد 191
– 35 آقای جمال ایمانی فرزند رستم كد نامزد 195
– 36 آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین كد نامزد 196
– 37 خانم كژال بایستی فرزند عثمان كد نامزد 197
– 38 خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله كد نامزد 198
– 39 آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق كد نامزد 212
– 40 خانم فرشته بروسان مشهور به حاجیه فرشته فرزند مصطفی كد نامزد 214
– 41 آقای علی بژكول مشهور به پژگول فرزند احمد كد نامزد 215
– 42 آقای واحد بكرائی فرزند محمد كد نامزد 216
– 43 آقای كمال الدین بهمنی فرزند خلیل كد نامزد 217
– 44 خانم لیلا بی كس یاری مشهور به خانم یاری فرزند توفیق كد نامزد 218
– 45 آقای فرهاد پرموز مشهور به – فرزند مهدی كد نامزد 241
– 46 آقای امجد پیروزی فرزند احمد كد نامزد 245
– 47 آقای كیوان توكلی فرزند فتح اله كد نامزد 246
– 48 خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد كد نامزد 247
– 49 آقای ناجح جاوید فرزند احمد كد نامزد 248
– 50 آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز كد نامزد 249
– 51 آقای رسول چاوشینی فرزند احمد كد نامزد 256
– 52 آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 258
– 53 آقای كیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 259
– 54 آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على كد نامزد 261
– 55 آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز كد نامزد 264
– 56 آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی كد نامزد 265
– 57 آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله كد نامزد 267
– 58 آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید كد نامزد 268
– 59 خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود كد نامزد 269
– 60 آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على كد نامزد 271
– 61 آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله كد نامزد 274
– 62 آقای سیدكمال حسینی فرزند سیدجبار كد نامزد 275
– 63 خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل كد نامزد 276
– 64 آقای محمددلیر حمزه بهمنی مشهور به دلیر بهمنى فرزند یداله كد نامزد 278
– 65 آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف كد نامزد 279
– 66 آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین كد نامزد 281
– 67 خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل كد نامزد 282
– 68 خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح كد نامزد 284
– 69 آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله كد نامزد 285
– 70 آقای جمیل خالدی فرزند محمد كد نامزد 286
– 71 آقای فایق خالدی فرزند عبداله كد نامزد 287
– 72 آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی كد نامزد 289
– 73 آقای كمال الدین ذوالفقاری فرزند امین كد نامزد 294
– 74 آقای اردشیر رحمانی فرزند كریم كد نامزد 296
– 75 آقای رضا رحمانی فرزند علی كد نامزد 297
– 76 آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد كد نامزد 298
– 77 آقای رئوف رحیمی فرزند احمد كد نامزد 412
– 78 آقای شهریار رحیمی مشهور به دکتر شهریار فرزند صدیق كد نامزد 414
– 79 آقای عارف رحیمی فرزند عنایت كد نامزد 415
– 80 آقای كامران رحیمی دهگلان فرزند محمد كد نامزد 416
– 81 آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین كد نامزد 417
– 82 آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق كد نامزد 418
– 83 آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین كد نامزد 419
– 84 آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله كد نامزد 421
– 85 آقای مختار رضاقلی فرزند حسین كد نامزد 424
– 86 آقای عثمان رمضانی فرزند حسین كد نامزد 426
– 87 آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین كد نامزد 427
– 88 آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق كد نامزد 428
– 89 آقای محمدسالار زارع فرزند محمود كد نامزد 429
– 90 آقای فرزاد زارعی فرزند على كد نامزد 451
– 91 خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد كد نامزد 452
– 92 آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف كد نامزد 456
– 93 آقای هژیر زندپور فرزند یحیی كد نامزد 457
– 94 خانم شیما زندكریمی فرزند حسین كد نامزد 458
– 95 آقای حیدر زندی فرزند علی كد نامزد 459
– 96 آقای عزت اله زندی مشهور به مشهور به زندی فرزند حبیب اله كد نامزد 461
– 97 خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر كد نامزد 464
– 98 آقای سیاوش زیستی مشهور به سرهنگ زیستى فرزند جهانگیر كد نامزد 465
– 99 آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله كد نامزد 467
– 100 آقای علی اكبر سبحانی فرزند توفیق كد نامزد 469
– 101 آقای غریب سجادی فرزند عارف كد نامزد 471
– 102 آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص كد نامزد 472
– 103 آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی كد نامزد 475
– 104 آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور كد نامزد 482
– 105 آقای رضا شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 485
– 106 آقای كیوان شرفی رامین مشهور به دوقلوها فرزند عبداله كد نامزد 486
– 107 آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد كد نامزد 487
– 108 آقای صلاح شریفی فرزند قادر كد نامزد 489
– 109 آقای جلال شكرخدا فرزند على كد نامزد 491
– 110 آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق كد نامزد 494
– 111 آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف كد نامزد 496
– 112 آقای هادی صالحی مشهور به مهندس فرزند محمدعلی كد نامزد 497
– 113 خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال كد نامزد 512
– 114 آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین كد نامزد 516
– 115 آقای كیانوش صیفی كاران فرزند محمد كد نامزد 517
– 116 خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا كد نامزد 518
– 117 خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر كد نامزد 519
– 118 آقای كمال عباسی فرزند علی اكبر كد نامزد 521
– 119 آقای فرهاد عبدالحكیمی فرزند اسماعیل كد نامزد 525
– 120 آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم كد نامزد 526
– 121 آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی كد نامزد 528
– 122 آقای عطاالله علائی اردلان مشهور به عطاالله علائى فرزند محمد كد نامزد 529
– 123 آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب كد نامزد 541
– 124 آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى كد نامزد 545
– 125 آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله كد نامزد 546
– 126 آقای بهرام فتحی فرزند حسن كد نامزد 547
– 127 خانم شعله فتحی فرزند سهراب كد نامزد 548
– 128 آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر كد نامزد 561
– 129 آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله كد نامزد 562
– 130 آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله كد نامزد 564
– 131 آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب كد نامزد 565
– 132 خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله كد نامزد 567
– 133 خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد كد نامزد 568
– 134 آقای خالد فیضی فرزند على اصغر كد نامزد 569
– 135 آقای سلیمان قادری فرزند رسول كد نامزد 572
– 136 آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر كد نامزد 574
– 137 خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل كد نامزد 575
– 138 آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا كد نامزد 576
– 139 خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد كد نامزد 578
– 140 آقای فرهاد قوامی فرزند عباس كد نامزد 579
– 141 آقای محمدعزیز قوامی گرآباد مشهور به حمه قوامى فرزند عبد الحمید كد نامزد 581
– 142 آقای احمد كاظمی فرزند ابراهیم كد نامزد 582
– 143 خانم بهاره كریمی فرزند احمد كد نامزد 585
– 144 آقای جلال كریمی فرزند حسین كد نامزد 586
– 145 آقای كیوان كریمی فرزند رحمت اله كد نامزد 587
– 146 آقای محمدصادق كریمی فرزند علیمراد كد نامزد 589
– 147 آقای واضع كریمی فرزند محمدتقى كد نامزد 591
– 148 آقای وحید كشكولی فرزند محمدعلى كد نامزد 592
– 149 خانم روناك كمانگر فرزند صالح كد نامزد 594
– 150 آقای آرمان كوپال فرزند یداله كد نامزد 595
– 151 خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله كد نامزد 596
– 152 آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف كد نامزد 598
– 153 آقای ارسطو گویلی كیلانه فرزند لقمان كد نامزد 612
– 154 آقای بهمن لطفی فرزند عزت كد نامزد 615
– 155 آقای عباس مالكی فرزند اردشیر كد نامزد 616
– 156 خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر كد نامزد 617
– 157 خانم شیما محمدی فرزند محمد كد نامزد 619
– 158 آقای كیوان محمدی سراب فرزند عبدالله كد نامزد 625
– 159 خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور كد نامزد 626
– 160 آقای حمید محمودی فرزند توفیق كد نامزد 628
– 161 آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید كد نامزد 629
– 162 آقای كیان مرادی فرزند اسعد كد نامزد 641
– 163 آقای محمدرضا مرادی روانسر مشهور به چیا فرزند یحیی كد نامزد 645
– 164 آقای آرمان مردوخی فرزند معروف كد نامزد 646
– 165 آقای محمدرسول مردوخی مشهور به جمال فرزند محمدطیب كد نامزد 647
– 166 آقای حسین معروفی مشهور به ماموسا فرزند حسن كد نامزد 648
– 167 آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق كد نامزد 649
– 168 آقای فرهنگ مكتب داری فرزند محمد هادی كد نامزد 651
– 169 خانم شراره مكتوبی فرزند صدرالدین كد نامزد 652
– 170 آقای نجم الدین ملكی فرزند محمود كد نامزد 656
– 171 آقای فرزاد منصوری مشهور به خبات فرزند محمدامین كد نامزد 657
– 172 خانم مژگان منصوری فرزند محمود كد نامزد 658
– 173 آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان كد نامزد 659
– 174 خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله كد نامزد 671
– 175 آقای وریا میرزائی فرزند رحیم كد نامزد 672
– 176 آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله كد نامزد 674
– 177 آقای آرمان ناصری فرزند محمد كد نامزد 678
– 178 آقای فرزاد ناصری فرزند محمد كد نامزد 679
– 179 آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى كد نامزد 684
– 180 خانم سهیلا نصرصادقی مشهور به نصر یا صادقى فرزند نصراله كد نامزد 685
– 181 آقای فواد نعمتی فرزند رحیم كد نامزد 687
– 182 آقای عارف نیلی فرزند على كد نامزد 691
– 183 خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین كد نامزد 692
– 184 آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین كد نامزد 696
– 185 آقای وفا هزارپیشه مشهور به حاجى فرزند محمد كد نامزد 697
– 186 آقای فرزاد هلالی فرزند حسین كد نامزد 698
– 187 خانم سریاس وكیلی فرزند محمدصدیق كد نامزد 714
– 188 آقای لطف اله وكیلی فرزند عزت اله كد نامزد 715
– 189 آقای هادی وكیلی فرزند ابراهیم كد نامزد 716
– 190 آقای فریدون ویسی فرزند یونس كد نامزد 718
– 191 آقای فریبرز یونسی فرزند على كد نامزد 719
 
 
توجه:
 
 
-1 نظر به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداكثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
 
-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشوراز تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شكایات انتخاباتی می باشد.
 
-3 شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل كار یا سكونت شاكی یا شاكیان را داشته باشد.

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به چشم انداز صدساله سنندج! / دکتر سید هاشم هدایتی

سنندج همانند هر شهر نامدار دیگر پیشینه ای دارد به قدمت سالیان حیات آن. پیشینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *