اعجازها و عجائب عددی سوره فاتحه

تعداد آیات سوره حمد 7 است،تعداد آسمانها 7، تعداد زمینها 7 ایام هفته 7 روز ، در مناسک حج تعداد دورهای حول کعبه 7 ، 7 بار سعی صفا و مروه ، 7 بار پرتاب سنگ در رمی جمرات و بسیاری نمونه های دیگر.

تعداد آیات سوره حمد 7 است،تعداد آسمانها 7، تعداد زمینها 7 ایام هفته 7 روز ، در مناسک حج تعداد دورهای حول کعبه 7 ، 7 بار سعی صفا و مروه ، 7 بار پرتاب سنگ در رمی جمرات و بسیاری نمونه های دیگر.
در بحث های دیگر از اعجاز های عدد 7 صحبتمی کنیم، در اینجا نیز نمونه هایی از این عدد شگفت را نشان می دهیم
تعداد درهای جهنم 77 می باشد که از مضارب 7 است77  = 7 × 11
تعداد حروف در زبان عربی و قرآن 28 است که مضربی از 7 است 28 = 7 × 4
از این 28 حرف ابجد،  7 حرف در سوره فاتحه نیامده است(ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف)و 21 حرف دیگر ذکر شده است 21 = 7 × 3
تعداد حروف مقطعه 14 تاست که 14 = 7 × 2
و جالب اینکه تمام این 14 حرف در سوره فاتحه آمده است
تعداد حروف مقطعه در سوره فاتحه(بدون تکرار) 14  = 7 × 2
و تعداد این حروف با تکرار 119مرتبه است که مضربی از 7 است
تعداد حروف مقطعه در سوره فاتحه(با تکرار)  119 = 7 × 17
تعداد حروف لفظ الجلالة الله یعنی ( ا ل ه ) در این سوره 49 است که مضربی از 7 است
49 = 7 × 7
اولین سوره قرآن فاتحه که عدد آن 1 و آخرین آن سوره ناس که عدد آن 114 است
اگر این 2 عدد را کنار هم قرار دهیم عدد 1141 بدست می آیدکه مضربی از 7 است
1 114 = 7 × 163
اولین کلمه قرآن( بسم ) و آخرین آن( الناس ) است. کلمه بسم 22 مرتبه و کلمه الناس241 مرتبه در قرآن تکرار شده است، اگر این 2 عدد را کنار هم بنویسیم عدد 24122 بر 7 بخشپذیر است
22 241 = 7 × 3446
اولین آیه قرآن ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) است اگر تعداد حروف هر کلمه را محاسبه کنیم : به طور مثال بسم 3 حرف دارد،الله 4 حرف و الی آخر.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۳   ۴    ۶   ۶
 
از چپ به راست ارقام را می نویسیم که عدد 6643 به دست می آید که به 7 بخشپذیر است
6643 = 7 × 949
آخرین آیه هم ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ می باشد که داریم:
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
۲  ۵   ۱  ۵
5152 = 7× 736
در سوره فاتحه اولین آیه بسم الله الرحمن الرحيم 19حرف وآخرین آية آن صرط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 43 حرف دارد.اگر این 2 عدد را کنار هم بنویسیم 4319 بدست می آید که مضربی از 7 است  4319 = 7 × 617 
از میان 28 حرف ابجد(حروف زبان عربی) 10 حرف در اولین آیه و 16 حرف در آخرین آیه این سوره آمده است
اگر این 2 عدد را کنار هم قرار دهیم 1610 بدست می آید که بر 7 بخشپذیر است
10 16 = 7 × 230
اگر تعداد کلمات اولین آیه (4) و آخرین آیه (10) را با هم جمع کنیم 14 بدست می آید که مضربی از 7 است
4 + 10 = 14 = 7 × 2
اگربرای آخرین کلمات هر آیه یعنی (الرحيم – العلمين – الرحيم – الدين – نستعين – المستقيم – الضالين) تعداد حروف آنها را بنویسیم ، مثلا  الرحیم 6 حرف و الی آخر، خواهیم داشت 6-7-6-5-6-8-7
که عدد 7865676 تا 5 مرتبه بر 7 بخشپذیر است !  7865676 = 7×7×7×7×7×468
ارتباط بسیار جالبی بین سوره فاتحه و معوذتین وجود دارد:
سوره فاتحه سوره 1 دارای7 آیه و سوره فلق سوره 113 و دارای 5 آیه است، اگر این اعداد را کنار هم بنویسیم باز هم عدد حاصل مضربی از 7 است ( 1-7-113-5 ):
511371 = 7× 73053
سوره فاتحه سوره 1 دارای7 آیه و سوره ناس سوره 47 و دارای6 آیه است مانند حالت قبل:
1-7-114-6:که این عدد 2 بار به 7 بخشپذیر است
611471 = 7 × 7 × 12479
فاتحه سوره شماره  1و دارای  7 آیه و 31 کلمه است در نتیجه: ترکیب 1 – 7 – 31 :
1 7 31 =7× 453
اگر در این سوره برای هر کلمه تعداد حروف مشترک با ( الله) یعنی حروف ( ا ل ه ) را بنویسیم مثلا َ بسم هیچ حرفی از حروف الله ندارد پس عدد آن 0 الله 4 حرف مشترک ،الرحمن 2 حرف مشترک (ا ل)و همینطور تا آخر که الضالین 4 حرف مشترک دارد ( ا ل ا ل )و آنها را کمار هم بنویسیم عددی 31 رقمی خواهیم داشت:
(بسم اللـه الرحمن الرحيم * الحمد للـهرب العلمين * الرحمن الرحيم * ملك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصرط المستقيم * صرط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
4202202120223020022012230322240
در نهایت شگفتی این عدد بزرگ بر 7 بخشپذیر است !
اگر این کار را تنها برای اولین آیه آن یعنی بسم اللـه الرحمن الرحيم انجام دهیم عدد 2240 بدست می آید که باز هم به 7 بخشپذیر است  2240 = 7 × 320
اگر حروفی که در این سوره آمده را بنویسیم :
 ا ل م ي ن ر ع هـ ح ب د و س ك ت ص ط غ ض ق ذ
خواهد بود. حال این حروف را بر حسب میزان تکرار در این سوره مرتب می نماییم ، مثلا َحرف الف 22 مرتبه، لام هم 22 مرتبه م 15 مرتبه و همینطور تا کمترین که قاف و ذال هستند که 1 مرتبه آمده اند مرتب می کنیم
ا ل م ي ن ر ع هـ ح ب د و س ك ت ص ط غ ض ق ذ
22 22 15 14 11 8 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1
 
11222233344455681114152222
که این عدد هم بر 7 بخشپذیر است
اگر همین کار را برای اولین آیه این سوره یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (الفاتحة:1( انجام دهیم و حروف آن را به ترتیب میزان تکرار بنویسیم 10 حرف بدست می آید
 ل م أ ر ح ب س هـ ن ي
4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
که عدد 1111122334 بر 7 بخشپذیر است !
از دیگر عجایب این سوره نظم دقیق تشدید هاست!  در هر آیه تعداد کلماتی که تشدید دارند را می نویسیم و اعداد حاصل را کنار هم قرارمی دهیم.مثلا َ در آیه اول یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3 کلمه الله-الرحمن –الرحیم تشدید دارندو همینطور در آیات دیگر الی آخر محاسبه می کنیم
 شماره آیه:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
تعداد حروف مشدد:  3 2 2 1 2 1 3
 که عدد  3121223 بر 7 بخشپذیر است !
حال اگر این عمل را برای هر کلمه انجام دهیم مثلا َ بسم تشدید ندارد پس عدد آن 0 است ، الله 1 تشدید دارد و الی آخر که الضالین 2 تشدید دارد. حال این اعداد را کنار هم می نویسیم :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. الحمد لـلّه ربّالعلمين. الرّحمن الرّحيم. ملك يوم الدّين. إيّاك نعبد وإيَّاك نستعين. اهدنا الصّرط المستقيم. صرط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالّين
عدد حاصل (2000000010010010011001101101110)  که یک عدد 29 رقمی است باز هم بر 7 بخشپذیر است
برای هر آیه تعداد حروف آنرا می نویسیم ، مثلا َ بسم 3 حرف ، الله 4 حرف ، الرحمن 6 و الی آخر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3 4 6 6
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
5 3 2 7
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
6 6
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
3 3 5
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
4 4 5 6
اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ
5 5 8
صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
3 5 5 5 3 7 5 3 7
عدد را از آخر به اول می نویسیم
73573555385565445336672356643
در عین شگفتی این عدد نیز به 7 بخشپذیر است
73573555385565445336672356643= 7 × 10510507912223635048096050949
و اگر عدد را از راست به چپ بخوانیم: عدد حاصل بر 17 بخشپذیر است که 17 تعداد دفعاتی است که سوره فاتحه در نمازهای یومیه باید خوانده شود : 73573555385565445336672356643
73573555385565445336672356643 = 17 × 4327856199150908549216020979
اگر این روش را بدون احتساب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انجام دهیم باز هم عدد حاصل بر 7 بخشپذیر است
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
5 3 2 7
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
6 6
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
3 3 5
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
4 4 5 6
اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ
5 5 8
صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
3 5 5 5 3 7 5 3 7
که عدد 7357355538556544533667235 حاصل می شود
7357355538556544533667235 = 7 × 1051050791222363504809605
اگر این روش را برای آیه اول آن یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انجام دهیم باز هم عدد حاصل بر 7 بخشپذیر است
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3 4 6 6
عدد 6643 :
6643 = 7 × 949
حتی اگر برای آخرین آیه آن نیز جداگانه همین عمل را انجام دهیم باز هم عدد حاصل مضربی از 7 است: (صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)
صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
3 5 5 5 3 7 5 3 7
عدد 735735553:
735735553 = 7 × 105105079
تعداد حروف آیه اول فاتحه یعنی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) 19 حرف وتعداد حروف آخرین آية سوره فاتحة یعنی (صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، 43 حرف است. اگر این 2 عدد را کنار هم بگذاریم:
19 43
عدد 4319 بدست می آید که مضرب 7 است
4319 = 7 × 617
تعداد کلمات آیه اول آن 4 و تعداد کلمات آیه آخر آن 9 است که اگر این 2 عدد را کنار هم بگذاریم وعدد را از راست به چپ بخوانیم49بدست می آید که مجذور 7 است
سبحان الله
این همه شگفتی برای اثبات حقانیت قرآن کافی نیست
هنوز بعد 1400 سال این کتاب الهی دست نخورده و بدون تحریف باقی مانده است.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر:9){ ما آنرا برای یاد آوری نازل کردیم و مسلما َ حافظ آن خواهیم بود }
آیا هنوز جایی برای این ادعا که قرآن کلام وحی نسیت باقی می ماند؟
آیا کسی می تواند حتی 1 آیه شبیه به آن بیاورد؟
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (الاسراء:88){بگو اگر تمام جن و انس جمع شوند که مانند این قرآن بیاورند، نمی توانند مانندش را بیاورند حتی اگر همدیگر را کمک کنند}
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) [الطور: 52/34] {پس اگر راست می گویند گفتاری مانند آن را بیا ورند }
 
مطالب ديگري نيز در زمينه اعجازهاي عددي قرآن در اين وب موجود مي باشد
 
بر اساس تحقیقی از عبد الدائم الكحيل

این خبر رو هم ببینید

درخشش حافظ کردستانی در مسابقات سراسری قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از درخشش طاهره نائبی موحد، حافظ کردستانی به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *