خانه / اجتماعی / تحقیق در دانشگاه شهید بهشتی نشان داد؛ تفاوت ملاک‌های انتخاب همسر بین پسران و دختران

تحقیق در دانشگاه شهید بهشتی نشان داد؛ تفاوت ملاک‌های انتخاب همسر بین پسران و دختران

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼقی، وﻓﺎداری، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی، زﻳﺒﺎیی و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج؛ اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼقی، وﻓﺎداری، رﺿﺎﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی، زﻳﺒﺎیی و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ

 انتخاب همسر یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های زندگی هر فرد است که می‌تواند مسیر زندگی او را تغییر بدهد و سرنوشت سالهای بعدی زندگی را به شکل دیگری رقم بزند. اما ملاک‌هایی که دختران و پسران برای گرفتن این تصمیم دارند با هم تفاوت دارد. تحقیقات مختلف در سالهای اخیر این تفاوت را تایید کرده.
به تازگی یک تحقیق در دانشگاه شهید بهشتی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ‌ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﻣﻘﺎﻳسه ﻣﻼك‌ﻫﺎی دو ﺟﻨﺲ انجام شد. ۳۷۵ دانشجو شامل ۱۶۸ پسر و ۲۰۷ دختر در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص شد ملاک‌های دختران و پسران برای انتخاب همسر با یکدیگر متفاوت است. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﭘﺴﺮان، ﻣﻼك‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ و دﺧﺘﺮان، ﻣﻼك‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻮدن او را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ.
ﻣﻼك‌ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﻼك‌ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮب، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎط‌اﻧﮕﻴﺰ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ، ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را دارد و ﻣﻼكﻫﺎی زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮب، ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ، دﺳﺖ‌ﭘﺨﺖ ﺧﻮب، ﺧﺎﻧﻪ‌دار ﺑﻮدن، ﻛﻮﺷﺎﻳﻲ و ارﺗﻘﺎﺟﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را دارد. ﺑﺮای دﺧﺘﺮان، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ، ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮب، اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده‌داری، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨده ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎط‌اﻧﮕﻴﺰ و اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻮدن، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼك‌ﻫﺎ و دﺳﺖ‌ﭘﺨﺖ ﺧﻮب و ﺧﺎﻧﻪ‌دار ﺑﻮدن، ﺧﻮش ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺑﻮدن، زﻣﻴنه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻫﻮش و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻢ‌اﻫﻤﻴﺖ‌ﺗﺮﻳﻦ ملاک‌ها هستند.
هاشم جبرائیلی، دکتر علی ‌زاده‌محمدی و دکتر محمود حیدری این تحقیق را انجام داده‌اند. این پژوهشگران تغییرات جامعه ایران را از دلایل تغییر ملاک‌های ازدواج می‌دانند. از نظر آنها از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮل وﺿﻊ ازدواج ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان، ﻋﺒﺎرت‌اﻧﺪ از: اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺒکه ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮاد ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻧﺎن و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻴﺮون ازخانواده، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳنه زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺰﻳنه ﻣﺴﻜﻦ، ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳنه ﻓﺮزﻧﺪ و رواج ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻼﻧی.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ دیگری که در اواﻳﻞ دهه ﺷﺼﺖ انجام شده بود ﻧﺸﺎن دﻫﻨده ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در زﻣﻴنه ﻣﻼك‌ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮب ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان بود. در ﻃﻮل ﺳﻪ دهه ﮔﺬﺷﺘﻪ، چند ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼك‌ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ایجاد شده: اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮب ﻣﺮدان ﺑﺮای زﻧﺎن، ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻮﺷﺎ و ارﺗﻘﺎﺟﻮ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮش ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻼك ﺑﺮای زﻧﺎن.
در ﭘﮋوﻫﺶ دیگری که در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده بود ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ بین۳۸۴ دانشجو ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮِ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮی، ﻣﺎدﻳﺎت، ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺮﻳﻪ، ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ ﺟﻨﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮد که ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫشی دیگری در سال ۱۳۸۸ در بررسی ارزش‌های فرهنگی ازدواج بین ۲هزار و ۶۸۰ داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﻳﺮانی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ دﺧﺘﺮان و ﻫﻢ ﭘﺴﺮان، در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ارزش ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮﺳﻨﺘﻲ ازدواج، ﺑﺮ ارزش‎ﻫﺎی ﺳﻨتی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮی می‌ﻛﻨﻨﺪ و بیشتر به ﺑﺮاﺑﺮی و ﺧﻮدﭘﻴﺮوی اهمیت می‌دهند.
تحقیقی در سال ۱۳۸۷ با هدف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎنی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در ﻫﺰار و ۱۲۶ داﻧﺸﺠﻮی دانشگاه شیراز به این نتیجه رسید که هم ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دارد. آنها ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻼك ﺗﻌﻬﺪ، ﭘﺎﻛﺪامنی، اﺧﻼق و ﺳﻼﻣﺖ هم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼكﻫﺎ در ﮔﺮوه زن و ﻣﺮد ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد اﺷﺎره کرده بودند. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻼکی ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺎن بود و ﻣﻼك ﻇﺎﻫﺮ و ﻗﻴﺎفه ﻫﻤﺴﺮ در بین ﻣﺮدان، ﭼﻪ ﻣﺠﺮد و ﭼﻪ در ﻣﺘﺄﻫﻞ در مقایسه با ملاک‌های دیگر کم اهمیت بود.
در ۱۳۸۷ هم یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بررسی ﻣﻼك‌ﻫﺎی ازدواج ۳۸۰ داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺠﺮد مشخص کرد اوﻟﻮﻳﺖ‌ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ، از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼقی، وﻓﺎداری، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺗﺎ زﻳﺒﺎیی و ﺟﺬاﺑﻴﺖ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی می‌شود. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼقی، وﻓﺎداری، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی، زﻳﺒﺎیی و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج؛ اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼقی، وﻓﺎداری، رﺿﺎﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی، زﻳﺒﺎیی و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ.منبع: خبرگزاری برنا

شناسه خبر : 9417

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به مشکلات یک هنر اقلیمی در گفت و گو با صابر محمودی، هنرمند نازک کار اهل سنندج؛ نازک کاری را به رسمیت بشناسید/حتی یک صندوق حمایتی نداریم

صابر محمودی از جمله هنرمندان اهل سنندج است که هنر نازک کاری نسل به نسل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =