خانه / ورزشی / جایگاه ورزش درپیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی /حسن برادران

جایگاه ورزش درپیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی /حسن برادران

غنی سازی اوقات فراغت جوانان به ویژه ورزش وتحرکات بدنی از راههای پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه است چراکه جوانان انرژی نهفته بسیاری دارند که اگر در مسیر صحیح از این انرژی استفاده نکنند به راه های خلاف و بیکاری کشیده می شوند

اگر جوانان به میادین ورزشی کشانده شوند در جلوگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی می توان گام های ارزنده ای برداشت. ورزش و تحرک می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی نقش به سزایی ایفا کند. با توجه به اینکه  وقوع جرم ریشه در برخی ازویژگی های شخصیتی افراد مانندعدم کنترل تکانه ها؛عدم تخلیه انرژی، بی حوصلگی وعصبانیت، پرخاشگری واسترس های افراد دارد، لذا انجام ورزش به طور منظم می تواند منجر به ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی- هورمونی ورزشکاران شود که در نهایت  ویژگی های  شخصیتی جرم خیز را کنترل می کند، چون ورزش با تغییر دادن سطح  اکسیژن مغز منجر به تغییر شناخت ها واندیشه ها می شود و می تواند تصمیمات وفعالیت ها را در قبال دیگران به ویژه خانواده وزندگی زناشویی تحت تاثیر قرار دهد.تربیت بدنی در کاهش ناسازگاری های فردی و اجتماعی وکاهش  فشارهای روانی  موثر بوده وتعادل  روانی ارگانیزم را برقرار می سازد. افراد از طریق شرکت در فعالیت های حرکتی از نظر ذهنی ، جسمی وروانی تعادل لازم را  کسب می نمایند و توانایی مقابله با مشکلات وفشار های ناشی از زندگی مدرن را  به دست خواهند آورد و همان طور که مشخص شده است ،جرم نتیجه جمع جبری عوامل موثر در بزهکاری است که تحت تاثیرتعارضات گوناگون و مناقشات روانی و فشار بر نقاط ضعف شخصیت افراد و عدم  توانایی مقاومت در  برابر فشارهای مزبور و به هم خوردن موازنه روانی ارگانیزم، در شرایط خاص اتفاق میفتد.  ونهایتا نتیجه می گیریم  که ورزش نقش کلیدی و اساسی در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی دارد.
امروزه  وقتی  کارشناسان  مباحث اجتماعی درباره  شاخص های پیشگیری  از وقوع جرم بحث می کنند  یکی از موضوعاتی که جزو  عوامل ثابت پیشگیری از وقوع جرم  محسوب می شود  بحث ورزش است که  نقش اساسی و بنیادی دارد. ورزش علاوه براینکه سبب شادی ونشاط افراد می شود فواید سودمندی برای انسان دارد که می توان  به سلامت روح وروان وجسم که از مهم ترین این فواید است، اشاره کرد.
هرچند پدیده جرم و بزهکاری یک مشکل اجتماعی است، تربیت بدنی نیزیک پدیده اجتماعی است که باسایرپدیده ها در رابطه است و با توجه به فواید ارزشمند و اهداف تربیت بدنی  و ورزش که عنوان خواهد شد، مشخص می شود که تربیت بدنی در کاهش بزهکاری، اثرات قابل توجهی داشته ودارد.
امروزه تربیت بدنی وورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، جایگاه اجتماعی خود را در جامعه هویدا ساخته است.  تربیت بدنی در ساختار جامعه وجود داشته ، تحول و تکامل پیدا کرده، قوانین ومقررات و آئین نامه های خاص خود را دارد و براساس آنها برنامه های خود را اجرا می نماید.
در این مقاله از تربیت بدنی و ورزش به عنوان یکی از سازمان های مهم  اجتماعی یاد می شود  که در جرم زدائی وپیشگیری وکاهش جرایم نقش عمده ای می تواند داشته باشد.
جرم از نظر اجتماعی:
از نظر اجتماعی مفهوم جرم نظیر مفهوم اخلاق متغیر ودر حال تحول می باشد، دلیل این مطلب آن است که  وصف مجرمانه عملی از نقطه نظر اجتماعی وهمچنین میزان مجازاتی که جامعه برای عمل مجرمانه در نظر خواهد گرفت، بستگی به افکار عمومی دارد.
جرم از نظر قانونی:
جرم در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود))؛ یعنی وقتی عملی جرم است که از طرف قانونگذار امر و نهی شده باشد ومقررات آن بوسیله مقامات صلاحیتدار تدوین وآنان آن را برای اجتماع خود به مورد اجرا گذارند.
ماهیت تربیت بدنی:
تربیت  بدنی عبارت است از تعلیم و آموزش با استفاده از وسایل فیزیکی به نحوی که هدف های تربیتی از طریق بکار بردن اندام واجرای فعالیت های جسمانی حاصل گردد. تربیت بدنی بخش حیاتی وحساس تعلیم و تربیت بوده   وجزئی لاینفک از مراحل تربیتی می باشد وبه شکوفایی وتکوین استعداد های مطلوب کمک می کند.
  ویلکرسون و دودر تحقیقی را با عنوان، ورزش چه کاری را برای مردم انجام می دهد، به
 عمل آورده اند. آن ها هفت وظیفه و عملکرد را برای ورزش در جامعه مشخص ساخته اند:
۱-کاهش هیجانات ۲-اثبات هویت ۳-کنترل اجتماعی ۴-اجتماعی شدن ۵-عامل تغییر ۶-بیداری و آگاهی جمعی ۷-موفقیت
نقش تربیت بدنی و ورزش در کاهش جرائم:
کارکرد اجتماعی تربیت بدنی و ورزش در توسعه وتحکیم روابط انسانی ، کارکردی زیر بنایی وبنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می گذارد.
به جرات می توان گفت: در جوامعی که نارسائیهای کمی و کیفی ورزش وجود دارد، عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است و از این روست که ورزش امروزدر جوامع مترقی دنیا، علاوه بر اثرات بهداشتی و نقش مهم آن در سلامت یک ملت به عنوان یک پدیده اجتماعی وعامل اقصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرار می گیرد.
از آنجا که پدیده جرم و بزهکاری یک مشکل اجتماعی است و عنوان نمودیم ، تربیت بدنی نیز یک پدیده اجتماعی است که باسایر پدیده ها در رابطه است و با توجه به فواید ارزشمند و اهداف تربیت بدنی وورزش که عنوان شد ، مشخص می شود که تربیت بدنی در کاهش بزهکاری ، اثرات قابل توجهی داشته ودارد.
تربیت بدنی  درکاهش ناسازگاریهای فردی و اجتماعی و کاهش فشارهای روانی موثر بوده و تعادل روانی ارگانیزم را برقرار می سازد. افراد از طریق شرکت در فعالیت های حرکتی از نظر ذهنی ، جسمی و روانی تعادل لازم را کسب می نمایند و توانایی مقابله  با مشکلات و فشار های ناشی از زندگی مدرن را بدست خواهند آورد و همان طور که مشخص شده است ، جرم نتیجه جمع  جبری عوامل موثر در بزهکاری است که تحت  تاثیر تعارضات  گوناگون  و مناقشات روانی و فشار بر نقاط ضعف شخصیت افراد وعدم توانایی مقاومت در برابر فشارهای مزبور و بهم خوردن موازنه روانی ارگانیزم، در شرایط خاص اتفاق می افتد .بنابر این فردی که به صورت صحیح از طریق فعالیت های حرکتی، تربیت شده باشد از جرم دوری می جوید.
 دکتردوگریف می گوید: نکته اصلی این است که بدانیم تاچه حدی فرد می تواند وضع خود را با اوضاع و احوال و غیر نشیب و فراز زندگی تطبیق دهد و از میان مسائل گوناگون وطرق مختلف کدامیک را برگزیند که مضر بحال اجتماع نباشد. فرد بهنجار بزهکار کسی است که بتواند با استفاده از تجارب قبلی خود خط مشی زندگی خویش  را چنان برگزیند که نه فقط منافی نظم اجتماعی نباشد بلکه با زندگی اجتماعی قابل تلفیق باشد.
پیشنهادات وراهکارها:
در نهایت توصیه های زیر برای استفاده ازبرنامه های تربیت بدنی و ورزش برای جرم زدایی ارائه می گردد:
۱)توجه بیشتر به موضوع و محتوا و طرز اجرای درس تربیت بدنی درمدارس وتاکید بر نقش تربیتی این درس برای دانش آموزان،که قشر عظیمی از جامعه جوان ایران را تشکیل می دهند.
۲)ایجاد و احداث اماکن ورزشی چند منظوره در مناطق مختلف کشور، خصوصا نواحی جرم خیز وجذب افراد در  سنین مختلف به این اماکن و فضاهای ورزشی.
۳)قرار دادن وسایل وتجهیزات ورزشی به صورت رایگان دراختیار عموم مردم در اماکن عمومی و تشویق افراد به استفاده از این وسایل ورزشی.
۴)توسعه و گسترش ورزش عمومی و همگانی درجامعه وتوجه به آن به عنوان یک اولویت ونیازاصلی عموم مردم.
۵)آموزش های همگانی وآموزش والدین و آشنا نمودن آنان به  نقش تربیت بدنی و  ورزش در پرورش  مطلوب و   شایسته فرزندانشان و علاقه مند نمودن  آنان به  شرکت در فعالیت های ورزشی وتوجه به این امر مهم که ایجاد فرصتهای حرکتی بهترین هدیه برای فرزندان می باشد.
۶)انجام اقدامات لازم جهت تفکیک بزهکاران و مجرمین حرفه ای و اعتیادی،ازسایر بزهکاران و اجرای برنامه های حرکتی وورزشی به صورت جداگانه برای هر کدام از آنها.
۷)از بین بردن نقاط آلوده و کنترل و نظارت بیشتر در نقاط  و مراکز مزبور و توجه بیشتر به اجرای برنامه های اصلاحی تربیت بدنی ورزش در این نقاط.
۸)سرمایه گذاری درکانونهای ورزشی و جذب جوانان وسایر اقشار جامعه دراین مراکز و پرکردن اوقات فراغت افراد جامعه به نحو شایسته باشرکت کردن افراد در برنامه های ورزشی این مراکز.
۹)رفع موانع موجود در مسیر ورزش خواهران وتوسعه مراکز وفضاهای ورزشی مناسب خواهران.
۱۰) توجه بیشتر به نقش باز پروری تربیت بدنی وورزش برای بازگشت افراد بزهکار مجرم به جامعه.
۱۱)همکاری و تشریف مساعی بیشترسایر سازمان های فرهنگی اجتماعی با سازمان هایی تربیت بدنی و ورزش برای طراحی واجرای برنامه های مفید و سازنده ورزشی برای عموم مردم جامعه.
۱۲)انجام تحقیقات بیشتر در ارتباط با نقش تربیت بدنی و ورزش در جرم زدایی در جامعه.
 
 
کد مطلب: ۹۰۷۹۰  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۶/۱۴  |  ساعت: ۷ : ۵۴

شناسه خبر : 10887

این خبر رو هم ببینید

انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری سنندج و مجمع جوانان کردستان

تفاهم نامه همکاری شهرداری سنندج و مجمع جوانان کردستان در راستای توسعه شهری و ایده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =