خانه / فرهنگی / زيارتگاه هاومساجدسقزحامد اسعدی

زيارتگاه هاومساجدسقزحامد اسعدی

اصـل شـهـر سـقـز در قـديـم محـدود بـود از شـرق به جـلـو حـسـيـنـيـه کـنـونـي سـقـز و از شـمال به مـرقـد پـيـرغـزائـي و از جـنـوب به طاقـه ره ش در کـنار مـسـجـد کـنـونـي شـيخ مـظـهـر و از غـرب به کاخ حاکـم که قـسـمـت جـنـوبـي آن يـهـودي نـشـيـن بـود

شـهـرسـتان سـقـز از ديـرباز شـهـري بـوده حاکـم نـشـيـن که يک اقـلـيـت قابـل تـوجـه يـهـودي را در خـود داشـتـه اسـت . اصـل شـهـر سـقـز در قـديـم محـدود بـود از شـرق به جـلـو حـسـيـنـيـه کـنـونـي سـقـز و از شـمال به مـرقـد پـيـرغـزائـي و از جـنـوب به طاقـه ره ش در کـنار مـسـجـد کـنـونـي شـيخ مـظـهـر و از غـرب به کاخ حاکـم که قـسـمـت جـنـوبـي آن يـهـودي نـشـيـن بـود و ايـن اقـلـيـت ديـني که از هـزاران سـال پـيـش در سـقـز بـودنـد بـراي خـودشـان محـله و گـرمابه مخـصـوص وعـبادتگاه و گـورسـتان داشـتـنـد لاکـن با تـشکـيـل دولـت اسـرائـيـل ايـن يـهـوديان نـيـز به بهانه ايـنکه از سـوي مـسـلـمـانان مـورد اذيـت و آزار قـرار مـي گـيـرنـد با فـروش امـوال و امـلاک و دکاکـيـن خـود سـقـز را تـرک و راهـي اسـرائـيـل شـدنـد و چـنـد خـانـواده هـم کـلا يا بعـضا به ديـن اسـلام گـرويـده و کـمـاکان در سـقـز مانـده و کـيـش باسـتان خـود را تـرک کـردنـد . در سـقـز با ايـن مـسـاحـتـي که گـفـتـه شـد مـسـاجـد قـديـمـي دو مـناره و ديـمـه کاران و جـامـع وجـود داشـتـه که قـدمـت مـسـجـد دومـنـاره به دوران افـشـاريـه و اوايـل زنـديـه بـر مـي گـردد و سـاخـتـمان مـسـجـد و مـنـاره ها و حـوض وضـوي آن بـصـورت قـديـمـي تاکـنـون پـابـرجاسـت لاکـن مـسـاجـد جامع و ديـمـه کاران تخـريـب و با هـمـت مـردم مـسـلمان سـقـز و مـنـطـقـه بازسـازي شـده انـد پـس از آن مـسـاجـد حاج شـيخ ابـراهـيـم که بعـدا به شـيخ مـظـهـر تـغـيـيـر نام داد و مـسـجـد مـلا ابـراهــيـم و خـانـقـاه مـرحـوم حاج شـيخ مـصـطـفـي و خـانـقاه شـيخ عـلاالـديـن و تکـيـه باباشـيخ از قـدمـت بـيـشـتـري بـرخـوردارنـد سـايـر مـسـاجـد سـقـز عـبارتـنـد از پـيـرغـزائـي ؛ حاج حکـيـم ؛ حاج صـفـري ؛ حاج ارجـمـنـد ؛ حاج جـلـيـل ؛ مـسـجـد الـنـبـي ؛ دارالـسـلام ؛ شـافـعـي ؛ حـضـرت عـمـر ؛ حـضرت ابـوبکـر ؛ حـضرت ابـراهـيـم ؛ حـضـرت اسـماعــيـل ؛ حـضـرت خـديـجـه ؛ حـضـرت عـايـشـه ؛ خـلـفـاي راشـديـن ؛ دارالصـفا ؛ فاروقـيـه ؛ کانـي گـرمکـاو ؛ حاجـي کـمـالـي ؛ نـبـي اکـرم و غـيـره . مـسـجـد جامع سـقـز که تـوسـط مجـيـد خـان سـردار در عـهـد ناصـرالـديـن شـاه قاجار بـنا شـده بـود بعـلـت قـدمـت و کـمـبـود جا در سـال ۱۳۶۲ خـراب و در هـمان محـل با کـمک مـردم و ياري مـسـئـولـيـن مـسـجـد جامع با شکـوه کـنـونـي در زمان امامـت جـمـعـه حاجـي مـلا عـبـدالله محـمـدي بـنا گـرديـده اسـت . مـسـجـد دو مـناره سـقـز که بـناي سـاخـتـمـان آن از آثـار اوآخـر افـشـاريـه و اوايـل زنـديـه مي باشـد زيـارتـگـاهـهـا در داخـل و اطـراف شـهـرسـتان سـقـز چـنـد زيـارتگـاه وجـود دارنـد که مـردم مـسـلـمان هـر کـدام بـراي نـيـايـش و دعـا و حـتـي اسـتـدعـاي شـفـا به آنجاها مـي رودنـد و به عـبادت و نـيـايـش مـي پـردازنـد در داخـل سـقـز زيـارتگـاهـهـا عـبارتـنـد از چـنـد قـبـر قـديـمـي که طـبـق روايات به اصحاب پـيامـبـر(ص) و مـجـاهـديـن صـدراسـلام تـعـلـق دارنـد و آنان در راه غـزا و جهاد شـهـيـد شـده انـد ايـن مـقـابـر عـبارتـنـد از پـيـرغـزائـي ؛ پـيـرمـيـکائـيـل ؛ پـيـرمحـمـد ؛ پـيـر شـلالـي ؛ شـخـص کـبـودسـوار و نـيـز قـبـور مـشـايـخ نـقـشـبـنـدي و قـادري که عـبارتـنـد از مـرقـد حاج شـيخ مـصـطـفـي و تکـيـه بابا شـيخ در اطـراف سـقـز و نـيـز آرامـگـاه يکـي از صـحابه بـنام پـيـريـونـس در روسـتائـي بهـمـيـن نام و در جـنـوب سـقـز زيارتگاه بـيـماران و حاجـتـمـنـدان اسـت هـمـچـنـيـن آرامـگـاه امام در کـوهـي بهـمـيـن نام در سـنـتـه و سـلـطـان در اطـراف آبادي چـاغـرلـو و مـرقـد حـضـرت شـيخ حـسـن مـولانا باوي در آبادي مـولانا آباد و شـيخ ابـراهـيـم بـسـتـي در روسـتاي بـسـت و شـيـخ عـبـدالـقـادر دوزغـدره ؛ مشایخ روستای کسنزان بالاخص چشمه شفای آن ؛ابوالمومن در روستایی بهمین نام ؛ صوفی مصطفی در روستای قوزلو(گلزار)در منطقه زیویه ازاماکـن مـتـبـرکه و زيـارتـگـاهـهـاي سـقـز مـي باشـنـد

شناسه خبر : 5161

این خبر رو هم ببینید

سفارش روایات مبنی برحرمت قتال با مسلمانان، در صحیح بخاری

صحیح بخاری روایتی را نقل می کند که بین محدثین مشهور است. در این روایت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 6 =