زيارتگاه هاومساجدسقزحامد اسعدی

اصـل شـهـر سـقـز در قـديـم محـدود بـود از شـرق به جـلـو حـسـيـنـيـه کـنـونـي سـقـز و از شـمال به مـرقـد پـيـرغـزائـي و از جـنـوب به طاقـه ره ش در کـنار مـسـجـد کـنـونـي شـيخ مـظـهـر و از غـرب به کاخ حاکـم که قـسـمـت جـنـوبـي آن يـهـودي نـشـيـن بـود

شـهـرسـتان سـقـز از ديـرباز شـهـري بـوده حاکـم نـشـيـن که يک اقـلـيـت قابـل تـوجـه يـهـودي را در خـود داشـتـه اسـت . اصـل شـهـر سـقـز در قـديـم محـدود بـود از شـرق به جـلـو حـسـيـنـيـه کـنـونـي سـقـز و از شـمال به مـرقـد پـيـرغـزائـي و از جـنـوب به طاقـه ره ش در کـنار مـسـجـد کـنـونـي شـيخ مـظـهـر و از غـرب به کاخ حاکـم که قـسـمـت جـنـوبـي آن يـهـودي نـشـيـن بـود و ايـن اقـلـيـت ديـني که از هـزاران سـال پـيـش در سـقـز بـودنـد بـراي خـودشـان محـله و گـرمابه مخـصـوص وعـبادتگاه و گـورسـتان داشـتـنـد لاکـن با تـشکـيـل دولـت اسـرائـيـل ايـن يـهـوديان نـيـز به بهانه ايـنکه از سـوي مـسـلـمـانان مـورد اذيـت و آزار قـرار مـي گـيـرنـد با فـروش امـوال و امـلاک و دکاکـيـن خـود سـقـز را تـرک و راهـي اسـرائـيـل شـدنـد و چـنـد خـانـواده هـم کـلا يا بعـضا به ديـن اسـلام گـرويـده و کـمـاکان در سـقـز مانـده و کـيـش باسـتان خـود را تـرک کـردنـد . در سـقـز با ايـن مـسـاحـتـي که گـفـتـه شـد مـسـاجـد قـديـمـي دو مـناره و ديـمـه کاران و جـامـع وجـود داشـتـه که قـدمـت مـسـجـد دومـنـاره به دوران افـشـاريـه و اوايـل زنـديـه بـر مـي گـردد و سـاخـتـمان مـسـجـد و مـنـاره ها و حـوض وضـوي آن بـصـورت قـديـمـي تاکـنـون پـابـرجاسـت لاکـن مـسـاجـد جامع و ديـمـه کاران تخـريـب و با هـمـت مـردم مـسـلمان سـقـز و مـنـطـقـه بازسـازي شـده انـد پـس از آن مـسـاجـد حاج شـيخ ابـراهـيـم که بعـدا به شـيخ مـظـهـر تـغـيـيـر نام داد و مـسـجـد مـلا ابـراهــيـم و خـانـقـاه مـرحـوم حاج شـيخ مـصـطـفـي و خـانـقاه شـيخ عـلاالـديـن و تکـيـه باباشـيخ از قـدمـت بـيـشـتـري بـرخـوردارنـد سـايـر مـسـاجـد سـقـز عـبارتـنـد از پـيـرغـزائـي ؛ حاج حکـيـم ؛ حاج صـفـري ؛ حاج ارجـمـنـد ؛ حاج جـلـيـل ؛ مـسـجـد الـنـبـي ؛ دارالـسـلام ؛ شـافـعـي ؛ حـضـرت عـمـر ؛ حـضرت ابـوبکـر ؛ حـضرت ابـراهـيـم ؛ حـضـرت اسـماعــيـل ؛ حـضـرت خـديـجـه ؛ حـضـرت عـايـشـه ؛ خـلـفـاي راشـديـن ؛ دارالصـفا ؛ فاروقـيـه ؛ کانـي گـرمکـاو ؛ حاجـي کـمـالـي ؛ نـبـي اکـرم و غـيـره . مـسـجـد جامع سـقـز که تـوسـط مجـيـد خـان سـردار در عـهـد ناصـرالـديـن شـاه قاجار بـنا شـده بـود بعـلـت قـدمـت و کـمـبـود جا در سـال 1362 خـراب و در هـمان محـل با کـمک مـردم و ياري مـسـئـولـيـن مـسـجـد جامع با شکـوه کـنـونـي در زمان امامـت جـمـعـه حاجـي مـلا عـبـدالله محـمـدي بـنا گـرديـده اسـت . مـسـجـد دو مـناره سـقـز که بـناي سـاخـتـمـان آن از آثـار اوآخـر افـشـاريـه و اوايـل زنـديـه مي باشـد زيـارتـگـاهـهـا در داخـل و اطـراف شـهـرسـتان سـقـز چـنـد زيـارتگـاه وجـود دارنـد که مـردم مـسـلـمان هـر کـدام بـراي نـيـايـش و دعـا و حـتـي اسـتـدعـاي شـفـا به آنجاها مـي رودنـد و به عـبادت و نـيـايـش مـي پـردازنـد در داخـل سـقـز زيـارتگـاهـهـا عـبارتـنـد از چـنـد قـبـر قـديـمـي که طـبـق روايات به اصحاب پـيامـبـر(ص) و مـجـاهـديـن صـدراسـلام تـعـلـق دارنـد و آنان در راه غـزا و جهاد شـهـيـد شـده انـد ايـن مـقـابـر عـبارتـنـد از پـيـرغـزائـي ؛ پـيـرمـيـکائـيـل ؛ پـيـرمحـمـد ؛ پـيـر شـلالـي ؛ شـخـص کـبـودسـوار و نـيـز قـبـور مـشـايـخ نـقـشـبـنـدي و قـادري که عـبارتـنـد از مـرقـد حاج شـيخ مـصـطـفـي و تکـيـه بابا شـيخ در اطـراف سـقـز و نـيـز آرامـگـاه يکـي از صـحابه بـنام پـيـريـونـس در روسـتائـي بهـمـيـن نام و در جـنـوب سـقـز زيارتگاه بـيـماران و حاجـتـمـنـدان اسـت هـمـچـنـيـن آرامـگـاه امام در کـوهـي بهـمـيـن نام در سـنـتـه و سـلـطـان در اطـراف آبادي چـاغـرلـو و مـرقـد حـضـرت شـيخ حـسـن مـولانا باوي در آبادي مـولانا آباد و شـيخ ابـراهـيـم بـسـتـي در روسـتاي بـسـت و شـيـخ عـبـدالـقـادر دوزغـدره ؛ مشایخ روستای کسنزان بالاخص چشمه شفای آن ؛ابوالمومن در روستایی بهمین نام ؛ صوفی مصطفی در روستای قوزلو(گلزار)در منطقه زیویه ازاماکـن مـتـبـرکه و زيـارتـگـاهـهـاي سـقـز مـي باشـنـد

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به مشکلات یک هنر اقلیمی در گفت و گو با صابر محمودی، هنرمند نازک کار اهل سنندج؛ نازک کاری را به رسمیت بشناسید/حتی یک صندوق حمایتی نداریم

صابر محمودی از جمله هنرمندان اهل سنندج است که هنر نازک کاری نسل به نسل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *