خانه / سیاسی / نتایج مثبت دیدارهای نیچروان بارزانی در سلیمانیە؛

نتایج مثبت دیدارهای نیچروان بارزانی در سلیمانیە؛

تازە ترین پیشنهادهای حزب دمکرات برای تمدید دو سالە ریاست مسعود بارزانی

نیچروان بارزانی مذاکرە کنندە ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) در دیدار با رهبران چهار حزب سیاسی در استان سلیمانیە بە نتایج مثبتی در خصوص آخرین تمدید دو سالە ریاست مسعود بازانی در اقلیم کردستان عراق دست‌یافت.
بە گزارش خبرگزاری کردپرس، نیچروان بارزانی معاون دبیر کل پارتی کە بە عنوان مذاکرە کنندە ارشد این حزب با دیگر احزاب اقلیم کردستان در خصوص مسائل سرنوشت‌ساز از جملە منصب ریاست و قانون اساسی اقلیم کردستان مأمور شد، یکشنبە (٥ ژوئیە / ١٤ تیر) طی سفر بە سلیمانیە با رهبران اتحادیە میهنی (یکیتی)، جنبش تغییر (گوران)، سوسیال‌دمکرات و جنبش اسلامی کردستان دیدار کرد.
سخنان عماد احمد سخنگوی رسمی یکیتی در گفتگو با شبکە تلویزیونی گلی کردستان، ارگان این حزب مبنی بر نشست دفتر سیاسی یکیتی در روز دوشنبە برای بررسی پیشنهاد پارتی کە در آن خواستار تمدید دو سالە ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان شدە است و اظهارات برهم صالح در نشست خبری مشترک با نیچروان بارزانی احتمال ماندن بارزانی در این منصب تا پایان این دورە پارلمان کردستان عراق را تقویت کرد.
احمد گفت: در پیشنهاد پارتی از یکیتی درخواست شدە است موافقت خود با تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان برای دو سال دیگر یعنی ماندن وی در این منصب تا پایان این دورە پارلمان کردستان (سپتامبر ٢٠١٧) و پایان ریاست بارزانی بر اقلیم با پایان این دورە پارلمان را اعلام کند.
قرار است دفتر سیاسی یکیتی دوشنبە (٦ ژوئیە / ١٥ تیر) نشستی را بە منظور بررسی این پیشنهاد برگزار کند.
اولین دیدار رسمی هیئت مذاکرە کنندە پارتی در سلیمانیە با هم‌پیمان سابق این حزب یعنی یکیتی انجام شد.
پس‌ازاین دیدار، نیچروان بارزانی و برهم صالح، معاون دوم دبیر کل یکیتی در کنفرانسی خبری نتایج گفتگوهای خود را با اصحاب رسانە در میان گذاشتند.
در آغاز، برهم صالح اعلام کرد کە یکیتی موضع خود مبنی بر «برقراری سیستم پارلمانی» در اقلیم کردستان و حل مشکلات و مسائل از طریق «توافق» را بە هیئت پارتی اعلام کردە است.
وی خواستار مشارکت دادن واقعی و فعال یکیتی و دیگر احزاب اقلیم کردستان در مسائل و تصمیم‌گیری‌های کلان قومی و اقتصادی و سیاسی شد.
برهم صالح، توافق قبلی میان یکیتی و پارتی در خصوص سپردن منصب ریاست جمهوری عراق بە یکیتی و در مقابل، دادن ریاست اقلیم کردستان بە پارتی را رد کرد.
نخست‌وزیر پیشین اقلیم کردستان، توافقنامە استراتژیک میان یکیتی و پارتی را توافقی برای پایان جنگ داخلی در اقلیم و دارای مجموعەای از دستاوردها دانست و اشارە کرد کە نحوە فعالیت در مقطع کنونی، متفاوت از گذشتە می‌باشد، زیرا بە جز این دو حزب، احزاب دیگری در ادارە اقلیم نقش دارند.
وی گفت: ضروری است کە در این مقطع همە احزاب و جریانات سیاسی در ادارە اقلیم مشارکت دادە شوند.
معاون دبیر کل یکیتی با اشارە بە اینکە گفتگوهای میان این حزب و پارتی دربارە موضوع ریاست اقلیم، بسیار جدی بودە است، از وجود اختلاف‌نظر میان طرفین در این بارە سخن گفت و همزمان همکاری و تعامل برای رسیدن بە توافق را ضروری دانست.
صالح در موضوع قانون اساسی اقلیم نیز تصریح کرد کە این قانون تنها مختص و برای یک شخص نیست و باید برای خدمت بە منافع مردم باشد و گفت: هیچ مشکلی با شخص خاصی نداریم، بلکە بر تقلیل اختیارات ریاست و تغییر سیستم حکمرانی اقلیم تاکید داریم.
در مقابل، مذاکرە کنندە ارشد پارتی اعلام کرد کە در نشست با یکیتی، آمادگی حزب متبوعش را برای حل همە مسائل سرنوشت‌ساز و ملی از جملە قانون اساسی و منصب ریاست اقلیم از طریق توافق را اعلام کردە است.
بارزانی نشست پارلمان کردستان عراق در ٢٣ ژوئن برای اصلاح قانون ریاست اقلیم را نقض توافق میان احزاب کە دولت ائتلافی کنونی نتیجە آن است، توصیف و تاکید کرد کە پیش‌تر توافق شدە بود این مسائل از طریق کمیتە بازنگری قانون اساسی حل‌وفصل گردند.
معاون دبیر کل پارتی همچنین آمادگی حزبش برای گفتگو در خصوص «میزان اختیارات رئیس اقلیم کردستان» را اعلام کرد و گفت: ما نیز بر این عقیدە هستیم کە قانون اساسی برای یک نفر تدوین نمی‌شود و هرچند در حال حاضر این منصب در اختیار پارتی است، اما در آیندە بە حزب دیگری واگذار می‌شود.
بارزانی تاکید کرد کە نباید همە قدرت در اختیار یکی از دو منصب رئیس و یا نخست‌وزیری اقلیم کردستان باشد و باید میان مناصب ریاستی تقسیم شود.
وی اظهارات مبنی بر ریاستی بود سیستم حکمرانی اقلیم کردستان را رد و ضمن تاکید بر اینکە این سیستم، ترکیبی از سیستم‌های ریاستی و پارلمانی است، گفت: ما نیز همچون یکیتی خواهان برقراری سیستم پارلمانی در اقلیم هستیم، اما دربارە چگونگی این سیستم و جزئیات آن موارد مورد اختلافی وجود دارد.
بارزانی بحران‌های کنونی در اقلیم را بسیار بزرگ‌تر از مسئلە ریاست اقلیم و سیستم حکمرانی دانست و از احزاب و جریانات سیاسی خواست کە شرایط کنونی و حساسیت‌های موجود را در مدنظر داشتە باشند.
پس از گفتگو با رهبران یکیتی، مذاکرە کنندە ارشد پارتی بە دیدار رهبر جنبش تغییر رفت و در پایان گفتگوها در کنفرانس خبری مشترکی، نیچروان بارزانی و نوشیروان مصطفی نتایج دیدار را با خبرنگاران در میان گذاشتند.
دو طرف در اظهارت خود ضمن اشارە بە اینکە هدف گفتگوهایشان اطلاع از نظرات و مواضع یکدیگر در خصوص قانون اساسی و مسئلە ریاست اقلیم کردستان بودە، این دیدار را مثبت ارزیابی کردە و ضمن تاکید بر ادامە گفتگوها دربارە مسائل مطرح شدە، رسیدن بە توافقی جامع کە موردقبول همگان باشد را ضروری دانستند.
طرفین هیچ اشارەای بە جزئیات گفتگوها نکردند.
بارزانی سپس بە دیدار محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست رفت کە دارای مواضعی نزدیک بە پارتی در مسائل مربوط بە قانون اساسی و مسئلە ریاست اقلیم می‌باشد.
این دیدار بدون کنفرانس خبری و انتشار اطلاعیە از نتایج گفتگوها بە پایان رسید.
آخرین ایستگاە هیئت مذاکرە کنندە پارتی در سلیمانیە، دفتر حزب جنبش اسلامی کردستان بود و بارزانی و عرفان ملاعلی در کنفرانسی خبری بدون اشارە بە جزئیات گفتگوها، تنها بە مثبت بود آن اشارە و بر حل مسائل روز اقلیم کردستان از طریق سازش و رسیدن بە توافق تاکید کردند.
 
 
 
 
 
کد مطلب: ۸۷۳۰۹  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۴/۱۵  |  ساعت: ۱۴ : ۱۲

شناسه خبر : 15461

این خبر رو هم ببینید

گره های کور انتخابات شورای شهر

عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر با قوانین و مسئله اعمال سلیقه های بی حد …

خانه / سیاسی / نتایج مثبت دیدارهای نیچروان بارزانی در سلیمانیە

نتایج مثبت دیدارهای نیچروان بارزانی در سلیمانیە

تازە ترین پیشنهادهای حزب دمکرات برای تمدید دو سالە ریاست مسعود بارزانی

نیچروان بارزانی مذاکرە کنندە ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) در دیدار با رهبران چهار حزب سیاسی در استان سلیمانیە بە نتایج مثبتی در خصوص آخرین تمدید دو سالە ریاست مسعود بازانی در اقلیم کردستان عراق دست‌یافت.
بە گزارش خبرگزاری کردپرس، نیچروان بارزانی معاون دبیر کل پارتی کە بە عنوان مذاکرە کنندە ارشد این حزب با دیگر احزاب اقلیم کردستان در خصوص مسائل سرنوشت‌ساز از جملە منصب ریاست و قانون اساسی اقلیم کردستان مأمور شد، یکشنبە (٥ ژوئیە / ١٤ تیر) طی سفر بە سلیمانیە با رهبران اتحادیە میهنی (یکیتی)، جنبش تغییر (گوران)، سوسیال‌دمکرات و جنبش اسلامی کردستان دیدار کرد.
سخنان عماد احمد سخنگوی رسمی یکیتی در گفتگو با شبکە تلویزیونی گلی کردستان، ارگان این حزب مبنی بر نشست دفتر سیاسی یکیتی در روز دوشنبە برای بررسی پیشنهاد پارتی کە در آن خواستار تمدید دو سالە ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان شدە است و اظهارات برهم صالح در نشست خبری مشترک با نیچروان بارزانی احتمال ماندن بارزانی در این منصب تا پایان این دورە پارلمان کردستان عراق را تقویت کرد.
احمد گفت: در پیشنهاد پارتی از یکیتی درخواست شدە است موافقت خود با تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان برای دو سال دیگر یعنی ماندن وی در این منصب تا پایان این دورە پارلمان کردستان (سپتامبر ٢٠١٧) و پایان ریاست بارزانی بر اقلیم با پایان این دورە پارلمان را اعلام کند.
قرار است دفتر سیاسی یکیتی دوشنبە (٦ ژوئیە / ١٥ تیر) نشستی را بە منظور بررسی این پیشنهاد برگزار کند.
اولین دیدار رسمی هیئت مذاکرە کنندە پارتی در سلیمانیە با هم‌پیمان سابق این حزب یعنی یکیتی انجام شد.
پس‌ازاین دیدار، نیچروان بارزانی و برهم صالح، معاون دوم دبیر کل یکیتی در کنفرانسی خبری نتایج گفتگوهای خود را با اصحاب رسانە در میان گذاشتند.
در آغاز، برهم صالح اعلام کرد کە یکیتی موضع خود مبنی بر «برقراری سیستم پارلمانی» در اقلیم کردستان و حل مشکلات و مسائل از طریق «توافق» را بە هیئت پارتی اعلام کردە است.
وی خواستار مشارکت دادن واقعی و فعال یکیتی و دیگر احزاب اقلیم کردستان در مسائل و تصمیم‌گیری‌های کلان قومی و اقتصادی و سیاسی شد.
برهم صالح، توافق قبلی میان یکیتی و پارتی در خصوص سپردن منصب ریاست جمهوری عراق بە یکیتی و در مقابل، دادن ریاست اقلیم کردستان بە پارتی را رد کرد.
نخست‌وزیر پیشین اقلیم کردستان، توافقنامە استراتژیک میان یکیتی و پارتی را توافقی برای پایان جنگ داخلی در اقلیم و دارای مجموعەای از دستاوردها دانست و اشارە کرد کە نحوە فعالیت در مقطع کنونی، متفاوت از گذشتە می‌باشد، زیرا بە جز این دو حزب، احزاب دیگری در ادارە اقلیم نقش دارند.
وی گفت: ضروری است کە در این مقطع همە احزاب و جریانات سیاسی در ادارە اقلیم مشارکت دادە شوند.
معاون دبیر کل یکیتی با اشارە بە اینکە گفتگوهای میان این حزب و پارتی دربارە موضوع ریاست اقلیم، بسیار جدی بودە است، از وجود اختلاف‌نظر میان طرفین در این بارە سخن گفت و همزمان همکاری و تعامل برای رسیدن بە توافق را ضروری دانست.
صالح در موضوع قانون اساسی اقلیم نیز تصریح کرد کە این قانون تنها مختص و برای یک شخص نیست و باید برای خدمت بە منافع مردم باشد و گفت: هیچ مشکلی با شخص خاصی نداریم، بلکە بر تقلیل اختیارات ریاست و تغییر سیستم حکمرانی اقلیم تاکید داریم.
در مقابل، مذاکرە کنندە ارشد پارتی اعلام کرد کە در نشست با یکیتی، آمادگی حزب متبوعش را برای حل همە مسائل سرنوشت‌ساز و ملی از جملە قانون اساسی و منصب ریاست اقلیم از طریق توافق را اعلام کردە است.
بارزانی نشست پارلمان کردستان عراق در ٢٣ ژوئن برای اصلاح قانون ریاست اقلیم را نقض توافق میان احزاب کە دولت ائتلافی کنونی نتیجە آن است، توصیف و تاکید کرد کە پیش‌تر توافق شدە بود این مسائل از طریق کمیتە بازنگری قانون اساسی حل‌وفصل گردند.
معاون دبیر کل پارتی همچنین آمادگی حزبش برای گفتگو در خصوص «میزان اختیارات رئیس اقلیم کردستان» را اعلام کرد و گفت: ما نیز بر این عقیدە هستیم کە قانون اساسی برای یک نفر تدوین نمی‌شود و هرچند در حال حاضر این منصب در اختیار پارتی است، اما در آیندە بە حزب دیگری واگذار می‌شود.
بارزانی تاکید کرد کە نباید همە قدرت در اختیار یکی از دو منصب رئیس و یا نخست‌وزیری اقلیم کردستان باشد و باید میان مناصب ریاستی تقسیم شود.
وی اظهارات مبنی بر ریاستی بود سیستم حکمرانی اقلیم کردستان را رد و ضمن تاکید بر اینکە این سیستم، ترکیبی از سیستم‌های ریاستی و پارلمانی است، گفت: ما نیز همچون یکیتی خواهان برقراری سیستم پارلمانی در اقلیم هستیم، اما دربارە چگونگی این سیستم و جزئیات آن موارد مورد اختلافی وجود دارد.
بارزانی بحران‌های کنونی در اقلیم را بسیار بزرگ‌تر از مسئلە ریاست اقلیم و سیستم حکمرانی دانست و از احزاب و جریانات سیاسی خواست کە شرایط کنونی و حساسیت‌های موجود را در مدنظر داشتە باشند.
پس از گفتگو با رهبران یکیتی، مذاکرە کنندە ارشد پارتی بە دیدار رهبر جنبش تغییر رفت و در پایان گفتگوها در کنفرانس خبری مشترکی، نیچروان بارزانی و نوشیروان مصطفی نتایج دیدار را با خبرنگاران در میان گذاشتند.
دو طرف در اظهارت خود ضمن اشارە بە اینکە هدف گفتگوهایشان اطلاع از نظرات و مواضع یکدیگر در خصوص قانون اساسی و مسئلە ریاست اقلیم کردستان بودە، این دیدار را مثبت ارزیابی کردە و ضمن تاکید بر ادامە گفتگوها دربارە مسائل مطرح شدە، رسیدن بە توافقی جامع کە موردقبول همگان باشد را ضروری دانستند.
طرفین هیچ اشارەای بە جزئیات گفتگوها نکردند.
بارزانی سپس بە دیدار محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست رفت کە دارای مواضعی نزدیک بە پارتی در مسائل مربوط بە قانون اساسی و مسئلە ریاست اقلیم می‌باشد.
این دیدار بدون کنفرانس خبری و انتشار اطلاعیە از نتایج گفتگوها بە پایان رسید.
آخرین ایستگاە هیئت مذاکرە کنندە پارتی در سلیمانیە، دفتر حزب جنبش اسلامی کردستان بود و بارزانی و عرفان ملاعلی در کنفرانسی خبری بدون اشارە بە جزئیات گفتگوها، تنها بە مثبت بود آن اشارە و بر حل مسائل روز اقلیم کردستان از طریق سازش و رسیدن بە توافق تاکید کردند.
 
 
 
 
 
کد مطلب: ۸۷۳۰۹  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۴/۱۵  |  ساعت: ۰ : ۰

شناسه خبر : 15469

این خبر رو هم ببینید

گره های کور انتخابات شورای شهر

عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر با قوانین و مسئله اعمال سلیقه های بی حد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =