نقش موثر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در مقابله با تحریم‌ها

البته تحریم ها ناشی از دسیسه های دشمنان است اما وظیفه دستگاه های اجرایی در ایجاد سد مقاوم در برابر تحریم ها معمولا مورد غفلت قرار می گیرد و از مردم با شعارهای تبلیغاتی خواسته می شود که در برابر دردهای ناشی از تحریم ها مقاومت کنند. 

خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت شانزدهم این سلسله یادداشت‌ها آمده است:

بررسی های آسیب شناسانه بهره برداری منابع اجتماعی کشور موید وجود مشکلات متعدد در  این حوزه است که برخی از از موارد آن به شرح زیر است:

– اجرا نشدن کامل حقوق ملت در قانون اساسی

– ناکارآمدی اسناد فرادست کشور شامل چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام

– ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در حل مشکلات زندگی مردم

– عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده برنامه های پنج ساله توسعه اول تا ششم

– کارایی ضعیف قانونگذاری کشور

– خلط موضوعی فرهنگ به معنای اصبل کلمه با برنامه ها و امور فرهنگی

– ناکارآمدی برنامه فرهنگی برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم

– وجود تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام و کشور علیه ملت ایران

– روزمرگی اقدامات و برنامه های فرهنگی کشور

– عدم روزآمدی و تحول اندیشه فرهنگی در دستگاه های متولی امور فرهنگی جامعه

– نابسامانی همه سطح تولید در جامعه

– عدم مدیریت بازار

– نوسانات شدید قیمت ارز و طلا طی سالیان اخیر

– واردات بی رویه کالا

– توزیع نامناسب بودجه و امکانات در کشور

مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی یکی از مهم ترین امور مدیریتی در کشور است و اهمیت آن زمانی دوچندان می شود که منابع اجتماعی به درستی اکتشاف نشده و گفتمان اجتماعی مناسبی در جامعه ندارد. از اموری که برای اکثر مدیران کشور، ابعاد و زوایای پیچیده آن مبهم است و پشتوانه مناسب گفتمانی هم ندارد چگونه می توان انتظار بهره برداری داشت. اصولا مدیریت بهره برداری از منابع اجتماعی، دستاوردهای مدیریت اکتشاف و مدیریت تبیین منابع اجتماعی را مورد استفاده قرار می دهد. بنابراین ضعف مفرط در استفاده بهینه از منابع اجتماعی با این اوصاف کاملا قابل پیش بینی است. چگونه می توان از مدیران سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انتظار داشت که با پیوستگی و همبستگی با هم به حفظ و ارتقای منابع اجتماعی کشور در دوران دشوار تحریم ها بپردازند؟

اهمیت منابع اجتماعی از این رو فوق العاده است که بستر گسترش منابع انسانی و طبیعی اند. زیرمجموعه های منابع اجتماعی با هماهنگی و هم افزایی می توانند به نحو شایسته همه منابع ملی را در برابر تحریم ها بسیج نمایند و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها را در میدان سیاست و فرهنگ کنترل نمایند. فشارهای اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه به دنبال تسری دشواری های اقتصادی به عرصه های فرهنگ و تزلزل سیاست جامعه اند که هدف نهایی اعمال تحریم هاست. جمع و تفریق بده و بستان در منابع ملی و تحریم ها در حسابداری اجتماعی محاسبه می شود و معمولا حساب و کتاب منابع اجتماعی با سود و زیان در حوزه منابع اجتماعی در حسابداری اجتماعی سنجیده می شود. بعید است که بتوان برای منابع اجتماعی کشور چیزی به عنوان هدف گذاری، سازماندهی و نظارت را در اسناد فرادست ملاحظه نمود.

تقسیم کار ملی قانونگذاری توانایی لازم و کافی برای تشخیص و استفاده از منابع ملی را ندارد و نمی تواند بازده اجتماعی تحریم ها را در عرصه منابع اجتماعی اندازه گیری و روند آن را مورد بررسی قرار دهد. با این اوصاف، دستگاه های اجرایی توانایی فشارشکنی در برابر تحریم ها ندارند و بلافاصله به رفتارهای انفعالی ناشی از پذیرش حداکثر درد در برابر تحریم ها تن می دهند. حاصل ناتوانی ها، عبور درد از ساختارهای حاکمیتی به سوی لایه های گوناگون جامعه است که فشار حاصل لایه های میانی و پایینی جامعه را در زیر شدیدترین دردها قرار می دهد. برخورد انفعالی دستگاه های اجرایی در برابر کاهش تحمل اقشار آسیب پذیر و افزایش دردپذیری آنها، سخن گفتن از دشمنی دشمنان و توجیه علل مشکلات از طریق دسیسه های دشمنان است. البته تحریم ها ناشی از دسیسه های دشمنان است اما وظیفه دستگاه های اجرایی در ایجاد سد مقاوم در برابر تحریم ها معمولا مورد غفلت قرار می گیرد و از مردم با شعارهای تبلیغاتی خواسته می شود که در برابر دردهای ناشی از تحریم ها مقاومت کنند. در دسترس نبودن منابع اجتماعی لازم معمولا عمق و سطح فشارها را گسترش می دهد و درد ناشی از تحریم ها در عمق جان مردم اثرگذار می نماید و زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه می کند.

*پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

– آیا مصوبات مجمع دارای هدف گذاری برای مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی است؟

– چشم انداز بیست ساله نظام چگونه مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی را سازماندهی می کند؟

– سیاست های کلی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در مصوبات خود نظارت می کند؟

– آیا سیاست های کلی نظام به مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی توجه دارد؟

*پرسشگری از دولت

– برنامه دولت برای بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– آیا دولت توانایی اندازه گیری میزان بهره برداری از منابع اجتماعی کشور را دارد؟

– هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در دولت چیست؟

– دولت چگونه مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی را سازماندهی سازماندهی می کند؟

– نظارت دولت بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چگونه است؟

*پرسشگری از مجلس شورای اسلامی

– برنامه مجلس شورای اسلامی برای بهره برداری منابع اجتماعی در مصوبات خود چیست؟

– هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در مجلس شورای اسلامی چیست؟

– چگونه مجلس شورای اسلامی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی را در مصوبات خود سازماندهی می کند؟

– عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– قوانین مرتبط با مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی کدام است؟

*پرسشگری از شورای نگهبان

– شان شورای نگهبان در هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– نقش شورای نگهبان در سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– شورای نگهبان  چگونه بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی نظارت می کند؟

– نظر شورای نگهبان پیرامون وضع موجود مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی به مثابه تامین منافع عمومی چه جایگاهی در جایگاه نظارتی شورای نگهبان دارد؟

*پرسشگری از قوه قضاییه

– برنامه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در دستگاه های اجرایی چیست؟

– سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در دستگاه های اجرایی نظارت می کند؟

– شاخصه های ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

*پرسشگری از وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی

– برنامه وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی پیرامون مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی چیست؟

– هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی چیست؟

– سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی چگونه انجام می شود؟

– وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی چگونه بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی نظارت می کند؟

– آیا وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی در امر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور با هم همکاری لازم را دارند؟

*پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان

– ارزیابی اندیشمندان و نخبگان پیرامون هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– تحلیل اندیشمندان و نخبگان پیرامون سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در جامعه چیست؟

– نقش اندیشمندان و نخبگان در نظارت بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– راهکار پیشنهادی اندیشمندان و نخبگان پیرامون استفاده بهینه از مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– اندیشمندان و نخبگان چه کمکی می توانند به مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور بکنند؟

*پرسشگری از سازمان های مردم نهاد

– جایگاه سازمان های مردم نهاد در مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– ارزیابی سازمان های مردم نهاد از مدیریت فعلی بهره برداری از منابع اجتماعی کشور چیست؟

– نظر سازمان های مردم نهاد پیرامون هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در جامعه چیست؟

– تحلیل سازمان های مردم نهاد پیرامون سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– سازمان های مردم نهاد چگونه بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور نظارت دارند؟

*پرسشگری از رسانه های گروهی

– جایگاه رسانه های گروهی در مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– ارزیابی رسانه های گروهی از مدیریت فعلی بهره برداری از منابع اجتماعی کشور چیست؟

– نظر رسانه های گروهی پیرامون هدف گذاری مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی در کشور چیست؟

– تحلیل رسانه های گروهی از نحوه سازماندهی مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی کشور چیست؟

– رسانه های گروهی چگونه بر مدیریت بهره برداری منابع اجتماعی نظارت دارند؟

این خبر رو هم ببینید

روز قلم، این شمشیر غلاف نشدنی عدالت مبارک/ تانیا شعفی

روز قلم، را تنها با یک بیت شعر از «احمد خانی»، شاعر و نویسنده کُرد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *