خانه / سیاسی / پاسخ تند حزب دموکرات کردستان بە عضو رهبری پ.ک.ک  

پاسخ تند حزب دموکرات کردستان بە عضو رهبری پ.ک.ک  

«کالکان دربارە دیکتاتوری سخن می‌گوید و تهمت دیکتاتور بودن را بە ادارە اقلیم کردستان و اربیل می‌زند. از وی سؤال می‌کنیم کە در کردستان کدام جریان بە اندازە پ.ک.ک در اندیشە و عمل تمرکزگرا، بستە و دارای افکار تحمیلی است؟»

بە گزارش خبرگزاری کردپرس، دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بیانەای بە تندی پاسخ دوران کالکان، از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک را داد کە در سخنانی با انتقاد شدید از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: اقلیم کردستان تنها با تدارک یک جنگ تمام عیار علیه نیروهای نظامی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) می تواند به کوبانی کمک کند و به غیر از این، تمام اظهار نظرها، تبلیغ برای افکار عمومی است و ارزش دیگری نخواهد داشت.
متن بیانیە دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان (پارتی)
بیانیە سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در خصوص اظهارات دوران کالکان، از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک
مردم سربلند کردستان
حزب و جریانات سیاسی و مراکز روشنفکری و دانشگاهی کردستان
خانوادە سربلند شهدا و پیشمرگ های قهرمان
در مقطعی کە مردم کردستان بە مقابلە با درەندەترین گروە تروریستی پرداخت و این گروە را با شکست روبرو ساخت، هنگامی کە مسئلە کرد در عراق در مسیر احیا، رشد و توسعە روز افزون و دموکراسی قرار گرفتە و بە صورت مداوم جایگاە منطقەای و بین‌المللی کردستان مستحکم‌تر می‌شود، هم اکنون کە بیش از هر زمان دیگری مردممان نیازمند اتحاد هستند تا بتوانیم این مقطع را کە تهدیدات و دشمنی‌های جدی در آن دیدە می‌شود با موفقیت و پیروزی سپری کنیم؛ متاسفانە دوران کالکان عضو رهبری پ.ک.ک در گفتگو با کانال تلویزیونی «مَد نوچە» با رویکرد دشمنی، چندین اظهارنظر بی‌اساس و ناشایست را دربارە اقلیم کردستان بر زبان راند و بە مردم کردستان توهین کرد. سخنان این شخص چنان از روحیە میهن‌پرستی و منافع ملی بە دور است کە تنها از زبان دشمن و اشغالگر شنیدە می‌شود و نە رهبر یک حزب کردستانی. اظهارنظر و عقاید این‌چنینی در خصوص کُرد و کردستان بسیار خطرناک می‌باشند و موضع‌گیری همگان در برابر آن ضروری است و می‌بایست از چنین تعرض و افراط‌گرایی جلوگیری گردد.
اول: کسی کە یک کلمە کُردی نمی‌داند و مشخص نیست کە از چە ملیتی است و هیچ اعتقادی بە حقوق مردم کردستان ندارد، اجازە اظهارنظر در خصوص حقوق مردم کردستان را ندارد و همچنین اجازە تعیین سرنوشت و تحمیل نحوە ادارە امور مردم کردستان را ندارد و نباید در این خصوص اظهارنظر کند. کالکان چە جایگاهی دارد و چرا چنین اجازەای یابد کە در خصوص سرنوشت مردم کُرد در کردستان عراق سخن گوید؟
دوم: در حالی کە مردم کردستان قربانی توطئەهای منطقەای و جهانی شدە و برای دفاع از هویت خود هزاران شهید را تقدیم کردە و نسل‌کشی و انفال و بمباران شیمیایی را تجربە کردە است، گویا دوران کالکان بە دنبال تفرقە بیشتر میان کرده است. کالکان چگونە بە خود اجازە می‌دهد اینگونە جسورانە بر طبل تفرقە بکوبد و در خصوص سورانی و بادینی و ایزدی سخن بگوید؟ آیا هیچ دشمنی تاکنون بە خود اجازە دادە است اینگونە بی شرمانە دربارە تفرق میان کُردها سخن بگوید؟
سوم: کالکان دربارە دیکتاتوری سخن می‌گوید و تهمت دیکتاتور بودن را بە ادارە اقلیم کردستان و اربیل می‌زند. از وی سؤال می‌کنیم کە در کردستان کدام جریان بە اندازە پ.ک.ک در اندیشە و عمل تمرکزگرا، بستە و دارای افکار تحمیلی است؟ آیا در منطقەای کە پ.ک.ک سلطە دارد، آزادی مشاهدە می‌گردد؟ آیا فعالیت دیگر احزاب در این مناطق وجود دارد؟ آیا دگراندیشان و رقبا و آزادی بیان در مناطق تحت کنترل پ.ک.ک دیدە می‌شوند؟ در مناطقی کە تصرف کردەاند، آیا فرصت عرض‌اندام بە مردم و دگراندیشان دادەاند؟ در مناطق تحت سلطە پ.ک.ک؛ چە زمانی چندصدایی نمود یافتە؟ کسی کە لبریز از تفکرات و اندیشەهای رادیکالی و دیکتاتوری و تحمیل و خفقان باشد، چگونە می‌تواند در خصوص آزادی سخن بگوید؟
چهارم: حضور دوران کالکان در پ.ک.ک برای این حزب نیز مشکل‌آفرین بودە است. وی در کشور آلمان بە اتهام تروریستی دستگیر و زندانی شد و بعدها در سوریە اقامت گزید. وی و افراد مشابە؛ باعث‌وبانی اتهام‌های پیاپی بە پ.ک.ک مبنی بر تروریست بودن هستند. شخصیت‌های این‌چنینی برای خود پ.ک.ک نیز عامل دردسر و مشکل‌آفرین بودەاند.
پنجم: اشک تمساح برای خواهران و برادران ایزدی و اهالی شنگال هیچ راەحلی را برای این مردم بە ارمغان نمی‌آورد. تروریست‌ها در شنگال نسل کسی بە راە انداختند، اما آن‌ها بە دنبال بازی با زخم‌های کُردهای ایزدی هستند. نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان با جان‌فشانی و خون خود وجب بە وجب منطقە شنگال را آزاد کرد و هیچ حزبی بە اندازە پارتی برای این منطقە قربانی نداد و این را وظیفە خود می داند. در خصوص آیندە و سرنوشت منطقە شنگال نیز، حزب دموکرات کردستان ارادە خود را تحمیل نخواهد کرد، بلکە معتقد بە حق تعیین سرنوشت و برگزاری انتخابات برای این منطقە است.
پارتی با ترساندن و فرافکنی و خفقان خود را تحمیل نمی‌کند و بر این اعتقاد است کە مردم در تعیین سرنوشت خود آزاد باشند. نە اینکە اشخاص بیگانەای با زور؛ اندیشە و سلیقە و سیستم سیاسی ناآشنا و عجیب‌وغریب خود را بر مردم شنگال تحمیل کنند.
مردم شنگال آزادیخواە هستند و اجازە نخواهند داد چارچوب و زندان بر انان تحمیل شود.
در پایان اعلام می‌کنیم کە اظهارات و عقاید دوران کالکان نتیجە حسادت‌ها و عدم آگاهی و کینە وی می باشد و مشاهدە دموکراسی و آزادی و پلورالیسم و همزیستی و توسعە و دستاوردهای کُردها در عراق برای کالکان دشوار و غیرقابل‌تحمل می‌باشد. وی و همفکر و هم‌قطارانش تنها یک دستاورد را برای کُردها در ترکیە کسب نکردەاند و فقط بە دنبال برهم زدن اتحاد و ایجاد آشوب بودە اند. کالکان این واقعیت را بداند کە وی و امثال وی قادر نخواهند بود از اقلیم کردستان سواستفادە کردە و آن را در راستای منافع و سیاست‌های خود بە کار گیرند. اقلیم کردستان در حد و جایگاهی است کە حتی آن‌ها نمی‌توانند بە آن بیندیشند. بهتر آن است کە وی نیز حد و حدود خود را دانستە و از این بیشتر زیادەروی نکند و امیدواریم کە این اظهارات، موضع شخصی وی باشد. ما معتقدیم کە در درون پ.ک.ک اشخاص دیگری همچون وی کە اینگونە دربارە سرنوشت مردم کردستان با کینە و تعصب می‌اندیشند حضور دارند.
کردستان عراق دارای احزاب و جریانات سیاسی و دستگاە های قانونی و انتخابات ویژە خود می‌باشد. پ.ک.ک کە حاضر بە اجازه دادن بە نقش‌آفرینی هیچ‌یک از احزاب اقلیم کردستان و یا هر جریان دیگری در کردستان ترکیە نیست، نباید بە خود این اجازە را بدهد با اظهارنظر و اعمال خود برای مردم کرد در عراق مشکل‌آفرینی کند.
سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان
۱۶/۴/۲۰۱۵
 
 
 
 
 
کد مطلب: ۸۲۵۱۳  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۱/۲۸  |  ساعت: ۷ : ۲۸

شناسه خبر : 15967

این خبر رو هم ببینید

بلومبرگ: سرکردۀ جدید داعش در استانبول دستگیر شد

روزنامۀ بلومبرگ از قول مقامات ترکیه مدعی شد، سرکردۀ جدید داعش در استانبول توسط پلیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =