خانه / اقتصادی / ﻟﻐﻮ تحرﻳﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ١٠ روز آﻳﻨﺪه  

ﻟﻐﻮ تحرﻳﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ١٠ روز آﻳﻨﺪه  

ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ و آﺳﻴﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻫﻢ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 

دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮدرو از ٢٠ ژاﻧﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﺳـﺎﺳــﺎن ﻗـﺮﺑـﺎﻧــﻰ، دﺑـﻴـﺮ اﻧــﺠـﻤـﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﺎزان ﺧﻮدرو در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﻳﻠﻨﺎ در
ﺧـﺼـﻮص ﻟﻐـﻮ ﺑـﺨـﺸـﻰ از ﺗﺤـﺮﻳـﻢ ﻫـﺎى ﺧﻮدرو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ژﻧﻮ از ٢٠ ژاﻧـﻮﻳﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺻﻨـﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﻛﺸﻮر ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎﺣﺼﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشlcﻫﺎ، ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آن ﭘﺲ از ٦ ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد.
وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸـﻮر اﻣﺮوز اﻧﺘـﻘﺎل ﭘﻮل اﺳـﺖ اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣـﻪ دارد و ﻧـﻘـﻞ و اﻧـﺘـﻘـﺎل ﭘـﻮل ﻫـﺰﻳـﻨـﻪ ﺑﺎﻻﻳﻰ (ﺣـﺪود ١٠ ﺗﺎ ١٥ درﺻﺪ) ﺗﺎ ﻣﻘﺼـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻰ دارد ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻘﺎﺗـﻰ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﻚﻫﺎى
اروﭘﺎﻳـﻰ و آﺳﻴـﺎﻳﻰ اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻟﺤﻈﻪاى ﻧﺮخ دﻻر ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻰ ﺑﺮ ﻗـﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺗﺎﺛـﻴـﺮات آن ﺑﻪ ﻛـﻨـﺪى
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ.
دﺑـﻴـﺮ اﻧﺠـﻤـﻦ ﻗـﻄﻌـﻪ ﺳـﺎزان ﺧـﻮدرو ﺧﺎﻃـﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد: از زﻣـﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟـﻴﻪ ﺑﺮاى ﺗـﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮدرو ﺧـﺮﻳﺪارى ﻣـﻰﺷﻮد ﺗـﺎ
زﻣﺎﻧـﻰ ﻛﻪ ﻣـﺤﺼﻮل ﻧـﻬﺎﻳـﻰ ﺳﺎﺧﺘـﻪ و وارد ﺑﺎزار ﻣـیﺷﻮد ﻧـﺮخ ارز در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳﺖ و ﺑـﻬـﺎى ﺧﻮدرو ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻧـﻮﺳـﺎن ﻧﻤـﻰﺗـﻮاﻧـﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.
 دﺑﻴﺮ اﻧﺠـﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺳﺨﻨـﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰکﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
از ﺧـﻮدروﺳﺎزان ﺗـﻘﺎﺿـﺎ ﻛﺮد ﺗـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﻛﺎﻫﺶ آن، اﻗﺪاﻣـﺎت ﻋﺎﺟـﻞ و ﺟﺪى را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
آورﻧﺪ.
اﺧﻴﺮا اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در اﻃﻼﻋﻴﻪاى اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ: ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﺑﺮ ﭘـﺎﻳـﻪ ارز ٣٦٠٠ ﺗﻮﻣـﺎﻧﻰ
ﺗﻌـﻴﻴـﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗـﻴﻤـﺖ ارز ﺗـﻮﺟـﻴﻬـﻰ ﻧـﺪارد و ﺑـﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛـﻴﺪ ﺷـﻮراى رﻗﺎﺑـﺖ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎى اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو
ﺑـﺮاﺳﺎس ﻧـﺮخ ارز ٢٦٥٠ ﺗﻮﻣـﺎﻧﻰ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺣﺪود ٢٠ درﺻﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮاﻳﺪ LE ١٣٢، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ٤ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻤﻨﺪ SE ﺗﺎ ٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﻗﻴـﻤﺖ ﭘﮋو ٢٠٦ ﺗﻴﭗ
٢ و ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﻳﻮرو ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٧ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﻨﺪر E١ ﺗﺎ ٨ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﺣـﺎل ﺑـﺎﻳـﺪ دﻳـﺪ ﺳﺮاﻧـﺠـﺎم ﻣـﻘـﺎوﻣـﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻗﻬﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ اداﻣﻪ دارد؟!

شناسه خبر : 1901

این خبر رو هم ببینید

استاندار آذربایجان‌غربی: تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در مرزها مانعی برای توسعه است

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توسعه پایانه‌های مرزی و مدیرت واحد در مرزهای استان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 5 =